Regulamin konkursu na „Logo” Samorządu Uczniowskiego

Konkurs graficzny „LOGO” Samorządu Uczniowskiego organizowany jest przez Samorząd Uczniowski działający przy Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim.

Cele konkursu:

 • Wybór najlepszego projektu Logo SU i wykorzystanie go jako oficjalnego Logo Samorządu Uczniowskiego.

 • Umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich pomysłów i umiejętności graficznych.

 • Zachęcenie i motywowanie uczniów do zaangażowania, współpracy oraz działania na rzecz Samorządu Uczniowskiego.

Zasady konkursu oraz warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim

 2. Konkurs rozpoczyna się 02.12.2019 r. i trwa do 27.01.2020 r.

 3. Uczestnicy konkursu przygotowują swoje prace indywidualnie.

 4. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość projektów Logo SU.

 5. Prace należy przygotować w dowolnym programie graficznym, logo należy zapisać w rozszerzeniu – jpeg lub w formie papierowej, format A4.

 6. Projekty przyjmowane są przez cały czas trwania konkursu: wersja papierowa – przez opiekunów SU lub na adres e-mail jjonaszko@o2.pl

 7. Tematyka projektów LOGO powinna być bezpośrednio związana z Samorządem Uczniowskim Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza, lub też z jego działalnością. Nie może być jednak sprzeczna lub wykraczająca poza ogólnie przyjęte normy społeczne, etyczne i moralne.

 8. Zabrania się zgłaszania do konkursu prac bez praw autorskich oraz plagiatów.

 9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie prac, które są niezgodne z pkt. 7 i 8.

 10. Termin przynoszenia prac upływa 27 stycznia 2020 roku.

 11. Zwycięska praca zostanie oficjalnym LOGO Samorządu Uczniowskiego.

Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

 2. oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

 3. czytelność i funkcjonalność projektu,

 4. estetyka wykonania projektu.

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Urszula Majewska – Chilkiewicz, Monika Pisaruk, Justyna Jonaszko i Katarzyna Jodko

 3. Planowana data ogłoszenia wyników 29.01.2020 r.

 4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

Postanowienia końcowe:

 1. Dostarczenie na konkurs projektów Logo Samorządu Uczniowskiego jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu  i z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

 2. Organizator konkursu, czyli Samorząd Uczniowski przy Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza, zastrzega sobie prawo do wykorzystania grafik, zgłoszonych do konkursu, przejmując tym samym prawa autorskie do LOGO SU.

 3. Zwycięzca konkursu akceptuje tym samym fakt, że nagrodzony / wyróżniony projekt staje się automatycznie własnością Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim. Jest to jednoznaczne z nieodpłatnym zrzeczeniem się praw autorskich do swoich projektów na rzecz Szkoły.

 4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu, czyli Samorząd Uczniowski.