Obóz szkoleniowy

Po dwóch latach przerwy ponownie w dniach 23 – 25 września 2021 roku odbył się obóz szkoleniowy uczniów klas mundurowych. W sumie 76 uczniów z pięciu klas przebywało w Ośrodku Szkoleniowo-wypoczynkowym „AS” w Serpelicach. Podczas obozu odbyły się następujące zajęcia:

 • wspinaczka i park linowy (pokaz sprzętu, nauka zakładania uprzęży, nauka technik wspinaczkowych na wierzy treningowej),
 • wykład z teorii terenoznawstwa, zasada działania kompasu, busoli, GPS,
 • nocny marsz przy pomocy nawigacji satelitarnej GPS,
 • zjazd  linowy nad rzeką Bug,
 • strzelanie z wiatrówki do tarcz elektronicznych i opadowych,
 • spływ kajakowy,
 • szkolenie z przetrwania w trudnych warunkach,
 • musztra,
 • paintball.

Wszyscy uczestnicy obozu zdobyli nowe umiejętności, które przyczynią się do lepszego zrozumienia pracy zespołowej w warunkach zbliżonych do sytuacji rzeczywistych związanych z pracą służb mundurowych. Wielu z nich po raz pierwszy miało do czynienia
z tego typu zajęciami i sposobem szkolenia. Bycie w ciągłej gotowości do działań lub niespodziewanych alarmów jest elementem niezbędnym w ich przyszłej pracy, a tak wyglądał dzień powszedni podczas obozu. Uczniowie uczyli się zasad współpracy
i odpowiedzialności za koleżanki i kolegów, bo w sytuacjach nietypowych jest to bardzo potrzebne. Po szkoleniu zmęczeni, ale szczęśliwi wszyscy wrócili do szkoły.

Koncert edukacyjno-profilaktyczny

W dniu 23 września 2021r. uczniowie Zespołu Szkół uczestniczyli w koncercie edukacyjno – profilaktycznym  pt.” Życie to spacer po kamieniach”  w wykonaniu  radzyńskiego  barda  Jacka Musiatowicza oraz jego syna Michała.  Przekazywane treści mówiły o życiu po lockdownie, o osamotnieniu, o relacjach ( niekiedy ich braku ) z najbliższymi. Artysta  podkreślał rolę rodziny ( przepiękna ballada „Modlitwa”) a w szczególności rodziców. Zachęcał uczniów do zdrowego trybu życia. Szczególną uwagę poświęcił na nadmierne korzystanie z IT. Przestrzegał przed konsekwencjami hejtowania w sieci. Mówił o szacunku i tolerancji  oraz o tym, że życie na trzeźwo jest piękne.

Projekt edukacyjny „Uruchom wyobraźnię”

                                     

                                   „URUCHOM WYOBRAŹNIĘ”

Tworzymy prace literackie, plastyczne i fotograficzne promujące czytelnictwo.

CELE:

 • promowanie wartościowej literatury oraz rozwijanie  zainteresowań czytelniczych uczniów,
 • wdrożenie uczniów do samodzielnej pracy oraz współpracy (praca
  w grupach),
 • rozwijanie umiejętności planowania działań, brania odpowiedzialności za własne zadania,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się oraz oceniania, które budują pewność siebie,
 • rozwój wyobraźni i postawy twórczej.

ZASADY:

    1 . Uczniowie każdej z klas 1, 2 ( oraz chętni uczniowie klas 3) dzielą się na          grupy 3-6   osobowe. Każda z grup wybiera lidera. Do końca września  uczniowie zgłaszają  uczącemu ich  poloniście skład grup wraz nazwiskami liderów.

 • Każda z grup wybiera książkę z biblioteki szkolnej,  na bazie której podejmuje dalsze działania. Autora oraz tytuł książki podaje nauczycielowi.
 • Zadaniem każdego zespołu jest:
 • napisanie recenzji wybranej wcześniej książki,
 • przygotowanie pracy plastycznej- okładka książki lub zaprezentowanie  bohatera tej książki (format A4 lub większy),
 • wykonanie ciekawej fotografii ukazującej uczniów czytających ulubioną pozycję książkową ( zdjęcia indywidualne lub grupowe). 

5. Oddawane prace powinny zawierać temat oraz informacje o jego autorach. Należy przekazać je swemu poloniście, zdjęcia dostarczyć na nośniku danych (pendrive).

6. Każda z grup ma wykonać pracę samodzielnie i oddać nauczycielowi poloniście do 30 listopada 2021 roku.

7. Prace będą oceniane przez jury ( nauczyciele poloniści, nauczyciel zajęć plastycznych, nauczyciel prowadzący koło fotograficzne,   bibliotekarz). Za brak pracy cała grupa otrzymuje oceny niedostateczne.

8. Ze wszystkich prac wykonanych w szkole jury wybierze po trzy najlepsze. Zostaną one nagrodzone ocenami bardzo dobrymi za aktywność dla całego zespołu oraz nagrodami książkowymi.

9. Najlepsze prace zostaną opublikowane (jeśli autorzy prac wyrażą zgodę) na szkolnym Facebooku.

10.Prace plastyczne i fotograficzne będą zaprezentowane na pokonkursowej wystawie.

KRYTERIA OCENY:

 1.  zgodność z tematem, stopień omówienia tematu, rzeczowość, poprawność językowa oraz jakość argumentacji i oryginalność wypowiedzi (recenzja),
 2. sposób zaprezentowania książki i/lub występujących w niej bohaterów, walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość, technika pracy (praca plastyczna),
 3. oryginalność, kreatywność, kompozycja, estetyka, technika ( fotografia).

* W sytuacji konieczności przejścia na zdalny tryb nauczania prace należy przesyłać drogą elektroniczną.

Konkurs Mistrz języka

ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH  CHĘTNYCH

DO  UDZIAŁU  W  SZKOLNYM  KONKURSIE

Mistrz    języka

PRZEDMIOT KONKURSU:                     

 Napisanie  testu  leksykalno – gramatycznego 

 z  wybranego  języka:

 angielskiego,  niemieckiego  lub  rosyjskiego 

Laureaci  pierwszych miejsc otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody.

Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy składać do nauczycieli języków obcych

 uczących w poszczególnych klasach do 1 -go października 2021r. 

Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego

6 września 2021 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach odbyła się Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego. W tej uroczystości wraz z pocztem sztandarowym uczestniczył Dyrektor Zespołu Szkół Jarosław Dubisz. Podczas uroczystość nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Justyna Żebrowska otrzymała z rąk Starosty Bialskiego Mariusza Filipiuka akt nadania tytułu nauczyciela mianowanego.

Spotkanie z rodzicami

Spotkanie z rodzicami odbędzie się 10.09.2021 r. o godz. 15.30.

Rodziców uczniów  zapraszamy do auli na spotkanie z dyrekcją, a następnie do następujących sal na spotkanie z wychowawcami:

1a LO –        wych. Renata Nowicka,  sala nr 19,

1b LO –        wych. Monika Pisaruk,  sala nr 18,

1c LO –         wych. Ilona Dubisz, sala nr 12,

1ab T-           wych. Marta Potocka, sala nr 29,

2a LO –        wych. Agnieszka Porębska, sala nr 13,

2b LO –        wych. Monika Mirończuk,  sala nr 26,

2ab T –         wych. Ilona Bazyllczuk,  sala nr 7,

3a G –          wych. Gabriela Skraburska, sala nr 1,

3b G –          wych. Justyna Jonaszko,  sala nr 10,

3c G –          wych. Elżbieta Kozaczuk,  sala nr 11,

3a P –           wych. Joanna Pędzik,   sala nr 17,

3ab TG –      wych. Mariusz Demianiuk,   sala nr 15,

3abcTP –      wych. Małgorzata Forsztek,  sala nr 27,

4a T-            wych. Justyna Żebrowska (w zastępstwie za Sylwię Wielebę), sala nr 16.

Narodowe czytanie 2021

Zespół Szkół dołączył do prezydenckiej akcji Narodowego Czytania. 4 września 2021 r. na janowskim skwerze, przy fontannie nauczyciele odczytali wybrane sceny dramatu Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”.

Imprezę poprowadzili absolwentka Zespołu Szkół Dominika Szewczuk i uczeń Bartek Tokarski, którzy przybliżyli ideę Narodowego Czytania. Przy fontannie zebrani mogli posłuchać aż pięciu pań Dulskich, w które wcieliły się: wicedyrektor Zespołu Szkół Urszula Majewska-Chilkiewicz oraz  Joanna Godlewska, Monika Pisaruk, Agnieszka Porębska, Monika Mrończuk. Kwestie Juliasiewiczowej odczytała Gabriela Skraburska, służącej Renata Nowicka, Meli Justyna Żebrowska, Hesi Ilona Bazylczuk, Lokatorki Agnieszka Daniluk, Zbyszka Dawid Smolbik i Dulskiego Mariusz Demianiuk. W organizacji akcji brali również udział Justyna Jonaszko, Elżbieta Tokarz, Sławomir Filipiuk, Piotr Chilkiewicz.

Spod fontanny wybrzmiały słynne słowa tytułowej bohaterki dramatu G. Zapolskiej: „Na to mamy cztery ściany i sufit, aby swoje brudy prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział”.  Utwór Zapolskiej piętnuje obłudę i zakłamanie, porusza ważną problematykę moralno-społeczną, a słowo „dulszczyzna” na trwałe weszło do języka potocznego.

Inauguracja roku szkolnego

1 września o godz. 9:00 odbyła się inauguracja roku szkolnego 2021/2022. Wzięli w niej udział uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami, dyrekcją szkoły i funkcjonariuszami Straży Granicznej i Urzędu Celno-skarbowego. O godz. 10:00 uczniowie pozostałych klas spotkali się z wychowawcami. Edukację w Zespole Szkół rozpoczęły cztery klasy pierwsze: klasa straży granicznej, klasa służby celno-skarbowej, klasa policyjna, klasa ogólna oraz klasy technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik hodowca koni. Uczniów przywitali starsi koledzy, Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza Jarosław Dubisz oraz młodsza rachmistrz Marta Oniszczuk, która odczytała list od zastępcy Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie nadkomisarz Anny Sakowicz.  Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu uczniów Bartosza Tokarskiego i Wiktorii Niewęgłowskiej. Podczas inauguracji uczeń klasy czwartej Tomasz Wiciejowski otrzymał nagrodę i świadectwo z wyróżnieniem oraz list gratulacyjny za osiągnięte wysokie wyniki w nauce. Uczeń ten jest również tegorocznym laureatem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych szczebla centralnego.