Regulamin klas mundurowych

Regulamin klas mundurowych

Osoba która ukończyła gimnazjum, nie ma obniżonej oceny z zachowania, a z wychowania fizycznego ma ocenę co najmniej dobrą, oraz brak przeciwwskazań do nauki w klasie mundurowej potwierdzonych badaniami lekarskimi, może ubiegać się o przyjęcie do klasy straż graniczna lub policja.

Ze względu na specyfikę klasy uczniowie powinni szczególnie przestrzegać i stosować się do niżej wymienionych reguł:

Obowiązki ucznia klasy mundurowej:

 1. Uczęszczanie w dniach, które są wyznaczone jako mundurowe w pełnym umundurowaniu (bluza i spodnie, pas, buty, nakrycie głowy – w okresie letnim koszula krótki rękaw)
 2. Uczestniczenie w obozie szkoleniowym po pierwszym roku nauki
 3. Przestrzeganie regulaminów szkolnych
 4. Godne zachowanie się w każdej sytuacji szkolnej i pozaszkolnej

Uczeń klasy mundurowej powinien:

 1. Okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły i wszystkim innym osobom dorosłym
 2. Stanowić autorytet do naśladowania przez innych uczniów
 3. Godnie nosić mundur
 4. Uczestniczyć w uroczystościach o charakterze patriotycznym
 5. Czynnie uczestniczyć w zajęciach obowiązkowych i dodatkowych
 6. Postępować zgodnie z dobrem społeczności klasy i szkoły
 7. Dbać o honor i tradycję szkoły

Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu klasy mundurowej

Usunięcie z klasy mundurowej:

 • za dwukrotny brak pełnego umundurowania w okresie jednego semestru
 • za dwukrotną nieobecność nieusprawiedliwioną na zajęciach straży granicznej lub policji
 • za nie zaliczenie obozu szkoleniowego
 • za stwierdzenie spożywania alkoholu przez uczniów na terenie szkoły i po za szkołą
 • za przemoc fizyczną wobec kolegów i innych osób
 • za nieotrzymanie promocji do klasy programowo wyższej
 • za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu
 • za dwukrotne otrzymanie ostrzeżenia z upomnieniem od dyrektora szkoły
 • w przypadku promocji z jedną oceną niedostateczną za brak poprawy tej oceny w terminie ustalonym przez Radę Pedagogiczną

 

Ostrzeżenie z upomnieniem za:

Niegodne noszenie munduru

 • nieestetyczny, niechlujny wygląd,
 • noszenie cywilnych ubrań na mundurze(kaptury, apaszki, golfy, szaliki).

W doborze ubioru, fryzury, makijażu i biżuterii należy zachować umiar, pamiętając, że szkoła jest miejscem nauki i pracy. Należy przez to rozumieć, że:

 • ubiór powinien mieć charakter oficjalny , klasyczny lub sportowy,
 • noszony ubiór nie może obrażać nikogo i w żadnej formie, zwłaszcza uczuć religijnych, patriotycznych, narodowych, nie może zawierać nadruków związanych z subkulturami, prowokacyjnych, wulgarnych i obraźliwych oraz przedstawiających treści o charakterze agresywnym,
 • okrycia zakładane na ciało nie mogą być przeźroczyste, ramiona, dekolt (dotyczy zwłaszcza dziewcząt), biodra, brzuch i plecy muszą być zakryte jednolitym strojem,
 • nie wolno podczas zajęć edukacyjnych (poza zajęciami wychowania fizycznego lub zawodami sportowymi) nosić krótkich spodni,
 • fryzura ucznia musi mieć charakter naturalny, bez jaskrawej koloryzacji,
  a długie włosy powinny być ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji,
 • paznokcie nie mogą być nienaturalnie zdobione i malowane na jaskrawe i ciemne kolory,
 • obowiązuje zakaz noszenia tipsów przez uczennice,
 • nie dopuszcza się wyzywającego makijażu u uczennic,
 • biżuteria oraz wszelkie elementy upiększające powinny mieć dyskretny delikatny charakter,
 • niedopuszczalny jest piercing, (ozdabianie ciała poprzez przekłuwanie, kolczykowanie), – dopuszczalna jest jedna para kolczyków w uszach u dziewcząt,
 • obowiązuje zakaz noszenia nakrycia głowy w budynku szkolnym.

Niewłaściwe zachowanie

 • wulgaryzmy
 • naganne zachowanie podczas zajęć lekcyjnych w szkole
 • naganne zachowanie wobec koleżanek i kolegów
 • palenie papierosów w miejscach publicznych

Inne postanowienia :

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może zwolnić z obowiązku noszenia umundurowania w dni mundurowe