Regulamin cyklu szkolnych konkursów językowych

ORGANIZATOR KONKURSU:

Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim,
ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski

ADRESACI KONKURSÓW:

 • Rozumiemy, co słuchamy”
 • Rozumiemy, co czytamy”
 • Znam gramatykę”

Konkursy są kierowane do uczniów Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim uczących się języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego.

CELE KONKURSÓW:

 • Zachęcanie uczniów do nauki języków obcych.

 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży.

 • Rozwijanie kompetencji językowych uczniów.

 • Motywowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy, rozwijania umiejętności językowych.

 • Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych językowo.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE CYKLU:

 • Cykl obejmuje konkursy:

 • Rozumiemy, co słuchamy” (październik)
 • Rozumiemy, co czytamy” (grudzień)
 • Znam gramatykę” (luty).
 • Testy konkursowe „Rozumiemy, co słuchamy”, „Rozumiemy, co czytamy” obejmują zadania testowe z wykorzystaniem różnego rodzaju tekstów (instrukcje, komunikaty, rozmowy, dyskusje, wywiady, teksty narracyjne literackie i publicystyczne) i różnego typu zadań zamkniętych (zadania typu: prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór, przyporządkowywanie).

 • Test konkursowy „Znam gramatykę” składa się z zadań zamkniętych (testy luk sterowanych sprawdzających umiejętność rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych) oraz zadań otwartych sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu ortografii i gramatyki danego języka.

 • Mistrzem Języka zostaje uczeń, który uzyska największą ilość punktów z trzech konkursów.

 • Laureaci poszczególnych konkursów oraz Mistrzowie Języka otrzymują dyplomy, nagrody rzeczowe oraz cząstkowe oceny celujące z przedmiotu.

Ogłoszenie zwycięzców – Mistrzów Języka podczas szkolnego Dnia Języków Obcych (marzec)

Opracowała: Monika Mirończuk