Projekt edukacyjny „Uruchom wyobraźnię”

                                     

                                   „URUCHOM WYOBRAŹNIĘ”

Tworzymy prace literackie, plastyczne i fotograficzne promujące czytelnictwo.

CELE:

 • promowanie wartościowej literatury oraz rozwijanie  zainteresowań czytelniczych uczniów,
 • wdrożenie uczniów do samodzielnej pracy oraz współpracy (praca
  w grupach),
 • rozwijanie umiejętności planowania działań, brania odpowiedzialności za własne zadania,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się oraz oceniania, które budują pewność siebie,
 • rozwój wyobraźni i postawy twórczej.

ZASADY:

    1 . Uczniowie każdej z klas 1, 2 ( oraz chętni uczniowie klas 3) dzielą się na          grupy 3-6   osobowe. Każda z grup wybiera lidera. Do końca września  uczniowie zgłaszają  uczącemu ich  poloniście skład grup wraz nazwiskami liderów.

 • Każda z grup wybiera książkę z biblioteki szkolnej,  na bazie której podejmuje dalsze działania. Autora oraz tytuł książki podaje nauczycielowi.
 • Zadaniem każdego zespołu jest:
 • napisanie recenzji wybranej wcześniej książki,
 • przygotowanie pracy plastycznej- okładka książki lub zaprezentowanie  bohatera tej książki (format A4 lub większy),
 • wykonanie ciekawej fotografii ukazującej uczniów czytających ulubioną pozycję książkową ( zdjęcia indywidualne lub grupowe). 

5. Oddawane prace powinny zawierać temat oraz informacje o jego autorach. Należy przekazać je swemu poloniście, zdjęcia dostarczyć na nośniku danych (pendrive).

6. Każda z grup ma wykonać pracę samodzielnie i oddać nauczycielowi poloniście do 30 listopada 2021 roku.

7. Prace będą oceniane przez jury ( nauczyciele poloniści, nauczyciel zajęć plastycznych, nauczyciel prowadzący koło fotograficzne,   bibliotekarz). Za brak pracy cała grupa otrzymuje oceny niedostateczne.

8. Ze wszystkich prac wykonanych w szkole jury wybierze po trzy najlepsze. Zostaną one nagrodzone ocenami bardzo dobrymi za aktywność dla całego zespołu oraz nagrodami książkowymi.

9. Najlepsze prace zostaną opublikowane (jeśli autorzy prac wyrażą zgodę) na szkolnym Facebooku.

10.Prace plastyczne i fotograficzne będą zaprezentowane na pokonkursowej wystawie.

KRYTERIA OCENY:

 1.  zgodność z tematem, stopień omówienia tematu, rzeczowość, poprawność językowa oraz jakość argumentacji i oryginalność wypowiedzi (recenzja),
 2. sposób zaprezentowania książki i/lub występujących w niej bohaterów, walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość, technika pracy (praca plastyczna),
 3. oryginalność, kreatywność, kompozycja, estetyka, technika ( fotografia).

* W sytuacji konieczności przejścia na zdalny tryb nauczania prace należy przesyłać drogą elektroniczną.