PROCEDURY POSTĘPOWANIA W CZASIE EPIDEMII COVID-19

ZASADY POSTĘPOWANIA W CZASIE EPIDEMII COVID-19 

NA TERENIE INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ
 IM. ADAMA NARUSZEWICZA W JANOWIE PODLASKIM

DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH,
 MIESZKAŃCÓW I WYCHOWAWCÓW

 

W trosce o bezpieczeństwo, dokładamy wszelkich starań, aby nasi mieszkańcy bezpiecznie mogli przebywać na terenie placówki. Prosimy o zapoznanie się z niżej podanymi informacjami przed planowanym pobytem

Niniejszy dokument określa zasady bezpieczeństwa na terenie internatu w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników internatu, wychowanków oraz rodziców i opiekunów prawnych młodzieży przebywającej w placówce.

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia  wśród wychowanków i pracowników internatu, umożliwienie wychowankom pobytu w internacie oraz uczęszczania na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organizowane w placówce.

Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia wirusem COVID-19, jednak ryzyko związane z zakażeniem istnieje, dlatego opiekun prawny dobrowolnie decyduje się na pobyt wychowanka w internacie.

ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAKWATEROWANIA W CZASIE PANDEMII

 1. Zakwaterowanie do internatu odbędzie się 31 sierpnia (poniedziałek) od godziny 1400
 2. Przed zakwaterowaniem należy wypełnić:

Deklarację rodzica/opiekuna prawnego lub wychowanka pełnoletniego dotycząca pobytu
w internacie.

 Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do  internatu w dniu przyjazdu.

 1. Mieszkańcowi przed zakwaterowaniem oraz po każdym przyjeździe z domu rodzinnego będzie mierzona temperatura.
 2. Zakwaterowanie będzie odbywać się tak, by nie doprowadzać do gromadzenia się mieszkańców w holu i na korytarzach placówki.
 3. Podczas zakwaterowania przy stanowisku może znajdować się wychowanek z jednym rodzicem/opiekunem prawnym.
 4. W przypadku stwierdzenia przez pracownika występowania u mieszkańca objawów chorobowych, pracownik ma prawo odmówić przyjęcia do internatu.
 5.  Jeśli nastąpi to w trakcie  pobytu w placówce pracownik, ma obowiązek odizolować chorego zapewniając bezpieczeństwo i natychmiast poinformować o tym rodzica i Dyrektora Szkoły.
 6. W internacie izolatorium znajduje się na parterze w pok. nr 5.
 7. Wszyscy wychowankowie i rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 1. Do internatu można przywieźć wyłącznie dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni dostarczają do internatu uzupełnione oświadczenia które są warunkiem zakwaterowania wychowanka.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do podania aktualnego nr telefonu
   (do szybkiego kontaktu) i odbierania telefonów od dyrektora i pracowników internatu.

Mają również obowiązek bezzwłocznego odebrania dziecka z internatu jeśli zachodzi podejrzenie zakażenia.

 1. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest zaopatrzenie dziecka w indywidualne osłony nosa i ust.
 2. Do budynku może wejść tylko wychowanek (rodzice/ opiekunowie prawni pozostają
  na zewnątrz).
 3. Przed przywiezieniem dziecka do placówki, należy zmierzyć dziecku temperaturę.
 4. Nie można posyłać do internatu dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie
  lub w izolacji.  Wówczas wszyscy domownicy powinni pozostać w domu i stosować się
  do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 5. Należy dopilnować aby dziecko nie zabierało do placówki niepotrzebnych przedmiotów.
 6. Regularnie należy przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. podkreślając, że powinno unikać dotykania  oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na  przywitanie.
 7. Zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania
  w miejscach publicznych.
 8. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do przekazywania na bieżąco kierownikowi internatu i nauczycielom wychowawcom niezbędnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka.
 9. Wszelki kontakt z rodzicem/ opiekunem prawnym, pełnoletnim mieszkańcem odbywać  będzie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE WYCHOWANKÓW

 1. Do budynku może wejść tylko zdrowy mieszkaniec internatu
 2. Po wejściu do internatu obowiązkowo zgłasza się do wychowawcy pełniącego dyżur.
 3. Wchodzący mieszkaniec jest zobowiązany do dezynfekowania rąk płynem znajdującym się przy wejściu.
 4. Mieszkańcy internatu zobowiązani są do posiadania czystych maseczek i rękawiczek ochronnych.
 5. Wszystkich wychowanków  obowiązuje używanie środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice) w przestrzeniach wspólnych budynku.
 6. Każdy mieszkaniec zobowiązany jest każdorazowo po przyjeździe do wypełnienia deklaracji o stanie zdrowia, która będzie dostępna  przy wejściu do internatu.
 7. Jeżeli wychowanek poczuje się źle podczas pobytu w internacie , niezwłocznie zgłasza
  to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwuje u siebie objawy infekcji. 
 8. Osoby przebywające w placówce przywożą wyłącznie rzeczy niezbędne do pobytu czasowego.
 9. Zaleca się zachowanie dystansu pomiędzy osobami na terenie całego internatu.
 10. Wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do częstego mycia rąk wg  instrukcji: mydłem
  i wodą  i/lub dezynfekcji.
 11. Ogranicza się opuszczanie swojego pokoju i korzystania z przestrzeni wspólnych budynku do niezbędnego minimum. W przypadku opuszczania swojego pokoju każdy wychowanek musi stosować środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i dezynfekować ręce.
 12. Ogranicza się kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu. W przypadku takich kontaktów nie wolno podawać ręki na powitanie i należy zachować bezpieczną odległości  od rozmówcy.
 13. Zobowiązuje się mieszkańców do dołożenia wszelkich starań, aby pokój był utrzymany
  w czystości i higienie. Kontrola czystości jest przeprowadzana codziennie.
 14. Zaleca się częste wietrzenie  pokoju oraz korzystanie z pobytu na świeżym powietrzu
  w czasie wolnym.
 15. Obowiązuje używanie jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
 16. Zabrania się gromadzenia wychowanków w łazience. W przypadku gdy wszystkie kabiny są zajęte należy zachowując dystans zaczekać przed wejściem do łazienki.
 17. Na stołówce obowiązuje zasada zachowania dystansu podczas spożywania posiłków.
 18. Ustala się zmianowe wydawanie posiłków. Wychowankowie przy stoliku zajmują miejsce ze współmieszkańcami pokoju.
 19. Wyjście do szkoły odbywa się drzwiami od strony kościoła.
 20. Wejście i wyjście w godzinach popołudniowych odbywa się drzwiami głównymi.
 21. Opuszczając placówkę wychowanek każdorazowo zgłasza ten fakt wychowawcy i informuje o miejscu pobytu i obowiązkowo informuje wychowawcę o powrocie.
 22. W uzasadnionych przypadkach wychowawca może odmówić opuszczenia internatu przez wychowanka.
 23. Wychowankowie mogą wejść do internatu wyłącznie po zakończeniu zajęć lekcyjnych lub praktyk zawodowych.

W czasie przerw śródlekcyjnych iprzerwy obiadowej wejście do internatu jest zabronione.

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE WYCHOWAWCÓW

 

 1. Wychowawca powinien przychodzić do pracy zdrowy. Jeśli zaobserwuje u siebie objawy infekcji, pozostaje w domu i informuje dyrektora szkoły i kierownika internatu
 2. Jeżeli wychowawca miał kontakt z osobą chorą, mieszka z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji lub, sam podlega tym obowiązkom – nie przychodzi do pracy i informuje o tym przełożonego.
 3. Wychowawca zachowuje zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej ostrożności – myje ręce bezpośrednio po wejściu do internatu oraz dezynfekuje je dostępnym płynem do dezynfekcji, zachowuje odległość min. 1,5 od wychowanków i innych pracowników internatu, stosuje środki ochrony osobistej podczas dyżuru, w szczególności podczas kontaktu z wychowankami oraz w trakcie przebywania w przestrzeniach budynku użytkowanych przez inne osoby.. 
 4. Zapoznaje wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w internacie.
 5. Szczegółowo odnotowuje w zeszycie wyjść opuszczanie internatu przez wychowanków.
 6. Zwraca uwagę, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania oraz żeby stosowali w nich środki ochrony osobistej, a także zachowywali dystans .
 7. Nadzoruje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez wychowanków podczas spożywania posiłków.
 8. Zwraca uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do internatu oraz  we wszystkich pomieszczeniach użytkowanych wspólnie.
 9. Przypomina uczniom o konieczności częstego mycia rąk oraz używania środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice) podczas kontaktów z innymi wychowankami lub pracownikami internatu. 
 10. Dba o czystość w miejscu pracy i kontroluje czystość w pokojach wychowanków.
 11. W przypadku złego samopoczucia wychowanków , w szczególności podwyższonej temperatury ciała,  kaszlu, oraz trudności z oddychaniem, stosuje się do „PROCEDURY POSTĘPOWANIA W CZASIE EPIDEMII I  NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM”
 12. Na bieżąco śledzi informacje umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl) i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia w zakresie koronawirusa (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujące przepisy prawa.

ORGANIZACJA ŻYWIENIA

 1. Internat zapewnia wyżywienie wychowankom w czasie ich przebywania w placówce.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny
  i zasad ostrożności.
 3. Personel kuchenny nie kontaktuje się bezpośrednio z wychowankami i wychowawcami.
 4. Przed wejściem do stołówki każdy zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.
 5. Posiłki wydawane są z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa oraz z przepisami BHP.
 6. Wychowankowie spożywają posiłki przy stolikach w stołówce.
 7. W stołówce obowiązuje zasada zachowania dystansu podczas spożywania posiłków.
 8. Ustala się zmianowe wydawanie posiłków. Wychowankowie przy stoliku zajmują miejsce ze współmieszkańcami pokoju.
 9. Należy zachować wszelkie środki ostrożności i bezpieczeństwa.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W CZASIE EPIDEMII I  NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM WYCHOWANKA/ WYCHOWAWCY

                                  

 1. Każdy, kto poczuje się źle, u kogo wystąpią objawy grypopodobne (tj. kaszel, duszność, gorączka) i istnieje powód, by podejrzewać, że mógł on mieć kontakt z COVID-19 zostanie odizolowany od innych w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu
  z zapewnieniem bezpiecznej odległości od innych osób
 2. W przypadku złego samopoczucia mieszkańca   wychowawca niezwłocznie umieszcza go w izolatorium (pokój nr 5p),następnie powiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców/prawnych opiekunów mieszkańca w celu pilnego odebrania go z internatu  oraz informuje dyrektora szkoły a w razie pogarszania się stanu zdrowia ucznia wzywa pogotowie ratunkowe
 3. W przypadku mieszkańca pełnoletniego i pracownika internatu, gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, mieszkaniec/pracownik powinien udać się do domu transportem indywidualnym.
 4. Każdy, kto źle się czuje powinien unikać dotykania ludzi, powierzchni i przedmiotów oraz powinien zakrywać usta i nos, gdy kaszle lub kicha. 
 5. Obszar, w którym poruszała się osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi możliwość zakażenia koronawirusem, należy poddać wietrzeniu i dezynfekcji
  ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, blaty, klawiatura).
 6. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek
 7. Zostanie sporządzona lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

 

 

……………………………………………………………………………………Nazwisko i imię wychowanka
 

 

Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego lub wychowanka pełnoletniego dotycząca pobytu w internacie

Dane osobowe rodziców:

 

Ojciec/opiekun prawny

Matka/opiekun prawny

Wychowanek pełnoletni

Imię i nazwisko

 

 

 

Telefon

 

 

 

E-mail kontaktowy

 

 

 

 

Oświadczam, że:

1.Dziecko jest zdrowe i  nie ma objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2. Zapoznałem/am się z treścią obowiązków rodzica i wychowanka obowiązujących w internacie podczas pandemii COVID-19 i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

3. Jestem świadomy/a, że internat stosuje środki dezynfekujące, które mogą wywołać odczyn alergiczny.

4. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka z internatu w razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

5. Zobowiązuję się do dostarczenia podpisanej deklaracji w dniu przyjazdu.

 

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszej deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

……………………………………

……………………………………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Podpis wychowanka

 

Oświadczam że:

 1. dziecko jest pod stałą opieką lekarską ze względu na ……………………  ……………………………………………………………………………
 2. przyjmuje leki…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na samodzielne wyjścia mojej córki/syna w czasie wolnym określonym harmonogramem dnia w Regulaminie internatu.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na samodzielny powrót do domu mojej córki/syna.

Za szkody spowodowane przez moją córkę/syna będące skutkiem niewłaściwej eksploatacji odpowiadam materialnie i zobowiązuję się do terminowego naprawienia lub sfinansowania kosztów naprawy.

 

………………………………                                      …..……………………….

(czytelny podpis wychowanka)                                      (czytelny podpis rodzica)

 

 

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Wytyczne_do_organizacji_opieki_w_bursach_i_internatach.pdf