RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski, tel. 83 341 30 56, e-mail: sekretariat@zsjp.janowpodlaski.net;
2) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Makaruka, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail: makarukt@gmail.com lub listownie na adres siedziby szkoły z dopiskiem „dane osobowe”;

3) Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań ustawowych szkoły określonych w ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.) oraz ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2018 poz. 1457) w celu realizacji statutowych działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkole,  w tym w celu umożliwienia korzystania z systemu dziennika elektronicznego,
– art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolnie wyrażonej zgody) w celu publikacji przez Administratora wizerunku ucznia w materiałach promujących i dokumentujących działalność szkoły;
4) odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie szkoły w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej z nimi umowy, takie jak dostawcy usług informatycznych, w szczególności dostawca systemu dziennika elektronicznego, oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;
5) Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania dziecka do szkoły, a po ukończeniu nauki będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w szkole, natomiast dane w postaci wizerunku dziecka przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich i swojego dziecka danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO jest obowiązkowe, a obowiązek ten wynika z §8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1646), natomiast podanie danych na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) jest dobrowolne;
9) dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

 Wykonując dyspozycje art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwane RODO, informujemy,

1.Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski, tel. 83 341 30 56, e-mail: sekretariat@zsjp.janowpodlaski.net

2. Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Makaruka, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail: makarukt@gmail.com lub listownie na adres siedziby szkoły z dopiskiem „dane osobowe”,

3. Celem stosowania systemu monitoringu wizyjnego w placówce jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i ochrony mienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000).

4. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym ujawniono dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, w sytuacji w której mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. Odbiorcami mogą być podmioty wspierające szkołę w realizowaniu zadań statutowych oraz osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu monitoringu.

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

6. Dane zgromadzone przez system monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres 7 dni

7 .Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii (art. 15 RODO);
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
– prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania  się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO);
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
– prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wyłącznie w przypadku przetwarzania na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO (art. 21 RODO);
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

„Klauzula Informacyjna Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego, dotycząca przetwarzania danych osobowych”

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski, tel. 83 341 30 56, e-mail: sekretariat@zsjp.janowpodlaski.net;

2) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych – Pana Tomasza Makaruka, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail: makarukt@gmail.com lub listownie na adres siedziby szkoły z dopiskiem „dane osobowe”;

3) Pani/Pana/ dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy.

4) odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych/danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich lub swojego dziecka przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

9) dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.