Egzaminy poprawkowe

dataprzedmiotzdającysala
  22 sierpnia godz. 8.00    matematyka  Uczniowie z klasy: 1b, 1c, 1bT, 2b.    17
  23 sierpnia godz. 8.00  matematyka  Uczniowie z klasy: 3aP, 3a, 3b, 3c, 3bTP, 4aT.    17
  24 sierpnia godz. 8.00    język polski  Uczniowie z klasy: 2b, 3a, 3b, 3c, 4aT.  17
  24 sierpnia godz. 13.00    język rosyjski język niemiecki  Uczniowie z klasy:1b, 1bT.  17
  25 sierpnia godz. 8.00    język angielski    Uczniowie z klas licealnych: 1b, 1c, 3a.  17
  26 sierpnia godz. 8.00    język angielski język obcy w rolnictwie    Uczniowie z klas technikum: 1bT, 2bT, 3aTP, 3bTP, 3cTP.    17

Zapraszamy licealistów do udziału w projekcie (do słonecznej Grecji)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000011725 współfinansowanym przez Unię Europejską Programu Erasmus +,
Akcja 1 Mobilność Edukacyjna,  sektor Edukacja Szkolna,
w ramach akredytacji na lata 2021-2027.
 

§ 1 Informacje o projekcie  
1. Beneficjentem projektu jest Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim z siedzibą w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1 21-505 Janów Podlaski, sekretariat@zsjp.janowpodlaski.net  zwany dalej ‘Organizacją wysyłającą’.
2. Partnerem zagranicznym jest 4th  General Lyceum of Katerini, Marathonos Ave 243L145 65 Agios Stefanos, Ateny, Grecja, mail@4lyk-kater.pie.sch.gr zwana dalej „Organizacją przyjmującą”.
3. Szkołą biorącą udział w projekcie, w ramach konsorcjum jest: Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim zwane dalej ‘Szkołą’.
4. Okres realizacji projektu trwa od 01.09.2021 r. do 30.11.2022 r.
5. W projekcie weźmie udział 30 uczniów i 4 opiekunów.
6. Mobilność w 4th  General Lyceum of Katerini odbędzie się w terminie:  
22.05.2022-04.06.2022 dla 30 uczniów liceum i 5 opiekunów  
7. Szczegółowe zasady odbywania mobilności zostaną zawarte w umowie pomiędzy Uczestnikiem projektu, Organizacją przyjmującą i Organizacją wysyłającą oraz załącznikach wiążących wszystkie 3 strony projektu.  
§ 2 Główne cele projektu  
1.Podniesienie wiedzy w zakresie ekologii i ochrony środowiska wśród młodzieży.
2.Rozwój kompetencji społecznych i językowych w zakresie posługiwania się językiem obcym.  
§ 3 Kryteria kwalifikacyjne  
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
a) wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych do projektu m.in. formularza zgłoszeniowego oraz przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej z członkiem Komisji Rekrutacyjnej
b) zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły),
c) przystąpienie do niezbędnych wymogów rekrutacyjnych i uzyskanie pozytywnej kwalifikacji Komisji Rekrutacyjnej,
d) udział w zajęciach przygotowawczych językowo – kulturowo –-pedagogicznych oraz,
e) podpisanie przed wyjazdem na mobilność umowy o staż wraz z załącznikami.  
§ 4 Rekrutacja Uczestników  
1. Rekrutacja do projektu przebiegać będzie zgodnie z założeniami ujętymi w projekcie, z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. Proces rekrutacji odbędzie się w sposób niedyskryminujący ze względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność, wyznanie religijne, czy status społeczny.
2. Rekrutacja prowadzona będzie przez 3 – osobową Komisję Rekrutacyjną w obydwu szkołach niezależenie.  
3. Rekrutację do uczestnictwa w projekcie przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie: Dyrektor Szkoły – Przewodniczący KomisjiKoordynator Projektu Nauczyciel j. angielskiego 4. Komisja Rekrutacyjna działa zgodnie z niniejszym Regulaminem.
5. Z działań Komisji Rekrutacyjnej zostanie sporządzony protokół oraz listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych wraz z 3 – osobową listą rezerwową dla każdej tury mobilności.
Terminarz rekrutacji uczniów:   08.03.2022 – 17.03.2022r. – Złożenie dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy) w sekretariacie szkoły/wychowawcy klasy18.03.2022 – 21.03.2022r. – Przeprowadzone zostaną rozmowy rekrutacyjne kandydatów z członkami Komisji rekrutacyjnej 24.03.2022r. – Posiedzenie Komisji rekrutacyjnej 25.03.2022r. – Ogłoszenie wyników rekrutacji (do wglądu w sekretariacie szkoły i u wychowawców klas)25.03.2022 – 30.03.2022r.  – Procedura odwoławcza  
6. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej szkoły oraz sekretariacie szkoły.
7. W rekrutacji mogą brać udział uczniowie: – którzy wyrażają chęć uczestnictwa w projekcie, – pochodzą z rodzin dotkniętych trudną sytuacją ekonomiczną, rodzin dysfunkcyjnych, zamieszkujący tereny wiejskie, decyzją wychowawcy, dyrektora lub pedagoga szkolnego te osoby mogą uzyskać dodatkowe punkty w procesie rekrutacji, – uzyskali wysoką średnią za ostatni semestr ogólnokształcących  oraz języka angielskiego, – otrzymali pozytywną ocenę z zachowania w ostatnim semestrze kształcenia, – angażują się w życie szkoły i poza nią, np. wolontariat, – wraz z formularzem zgłoszeniowym przystąpią do rozmowy sprawdzającej motywacje do wyjazdu oraz zaangażowanie w życie szkoły w języku angielskim, – będą brali udział w spotkaniach przygotowujących do uczestnictwa w mobilności.
8. Podstawą kwalifikacji ucznia jest suma otrzymanych punktów wg poniższych zasad za:   
Ocena z zachowania za ostatni semestr kształcenia (w skali 0-10 pkt.): naganna – 0 pkt. – uczestnik nieklasyfikowany nieodpowiednia – 0 pkt. – uczestnik nieklasyfikowany poprawna – 3 pkt. dobra – 6 pkt. bardzo dobra – 8 pkt. wzorowa – 10 pkt. 
Średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących za ostatni semestr kształcenia (w skali 0-15 pkt.): Poniżej 2,00 – 0 pkt.2,01 – 2,50 – 2 pkt.2,51 – 3,00 – 4 pkt.3,01 – 3,50 – 6 pkt.3,51 – 4,00 – 8 pkt.4,01 – 4,50 – 10 pkt.4,51 – 5,00 – 12 pkt. 5,01 – 6,00 – 15 pkt. 
– Ocena z języka angielskiego za ostatni semestr kształcenia (w skali 0-10 pkt.): niedostateczny – 0 pkt. dopuszczająca – 2 pkt. dostateczna – 4 pkt. dobra – 6 pkt. bardzo dobra – 8 pkt.  celująca – 10 pkt.
– Rozmowa rekrutacyjna z członkiem Komisji rekrutacyjnej od 0 do 10 punktów. – Dodatkowe 10 punktów za tzw. „mniejsze szanse” decyzją dyrektora/wychowawcy/pedagoga szkolnego (0/10 pkt.)
–  Kandydat może uzyskać maksymalnie 55 punktów.
9. Suma zdobytych punktów decyduje o miejscu kandydata na liście. Spośród wszystkich kandydatów komisja rekrutacyjna wybierze osoby z największą ilością punktów. Na podstawie sumy uzyskanych punktów komisja sporządzi dwie listy uczniów (główną
i rezerwową), którzy zostaną objęci programem mobilności.
W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem (nieobecności na zajęciach, spotkaniach informacyjnych) przez ucznia umieszczonego na liście głównej, zostanie on wykluczony z wyjazdu, a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach decyduje średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących.
10. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona
w dowolnym momencie trwania projektu.
11. Decyzja komisji rekrutacyjnej i przygotowanie ostatecznej listy uczestników projektu oraz listy rezerwowej zostanie ogłoszona 25.03.2022 r.
12. Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu wraz z listą rezerwową zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń i sekretariacie Szkół.
13. Do wyników rekrutacji przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną kandydat ma prawo odwołać się od decyzji w przeciągu 7 dni od daty ich ogłoszenia do dyrektora szkoły.  14. Zakwalifikowani kandydaci uczestniczą we wszystkich zajęciach przygotowujących do wyjazdu. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności dyskwalifikują kandydata do udziału w mobilności. Jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.
15. Uczniowie potwierdzają udział w projekcie na zebraniu z rodzicami i koordynatorem projektu.
16. Uczniowie i ich rodzice (w przypadku osób niepełnoletnich) podpisują przed wyjazdem umowę wraz z załącznikami.  
§ 5 Zasady organizacji zajęć przygotowawczych  
1. Zajęcia w ramach przygotowania językowego, kulturowego, pedagogicznego zorganizowane będą w siedzibie Szkół.  
2. Zajęcia przygotowawcze prowadzone będą niezależnie dla obydwu tur mobilności.
3. Zajęcia z języka angielskiego odbędą się w wymiarze 16 godzin lekcyjnych
4. Zajęcia kulturowe z elementami języka greckiego odbędą się w wymiarze 5 godzin lekcyjnych.
5. Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne odbędą się w wymiarze 3 godzin lekcyjnych.
6. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
7. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają obowiązek punktualnie i regularnie uczestniczyć w organizowanych zajęciach.
8. Zaległości spowodowane nieobecnością na zajęciach uczestnik ma obowiązek uzupełnić we własnym zakresie lub w formie indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym kurs.
9. Każdą nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić u prowadzących zajęcia.
10. Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% ogółu godzin.
11. W przypadku skreślenia ucznia z listy uczestników kursu, jego miejsce zajmie osoba
z listy rezerwowej.
12. Z zajęć przygotowawczych sporządzone zostaną listy obecności wraz z tematem, datą, podpisem ucznia oraz nauczyciela prowadzącego.  
§ 6 Obowiązki Uczestników projektu  
W trakcie i mobilności uczeń zobowiązuje się: – dołożyć wszelkich starań do realizacji
w całości programu mobilności. – ściśle przestrzegać regulaminu projektu pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w projekcie. – codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania mobilności. – realizować zadania zlecone przez opiekuna mobilności. – uczestniczyć w programie kulturowym organizowanym podczas mobilności. – na bieżąco informować opiekuna/nauczyciela przebywającego z uczniami na mobilności o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację mobilności i stopień satysfakcji uczestnika. – sporządzić prezentację multimedialną z przebiegu mobilności w celu dalszego upowszechniania. – wypełniać ankiety jakościowe dotyczące satysfakcji uczniów
z uczestnictwa w projekcie. – ewentualna rezygnacja ucznia z udziału w projekcie musi zostać złożona w formie pisemnej, a w przypadku ucznia niepełnoletniego przez jego rodziców/opiekunów i zaakceptowana przez organizację wysyłającą.  
§ 7 Dane osobowe  
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika mobilności jest Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim (dalej zwany Beneficjentem projektu). Dane będą wykorzystywane w celu realizacji projektu nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000011725   współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Erasmus +, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna,  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe dla uczniów i kadry, w ramach akredytacji na lata 2021-2027 i wynikających z jego realizacji obowiązków Beneficjenta projektu wobec instytucji finansującej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (dalej FRSE).
2. Dane osobowe Uczestnika mobilności mogą być przekazywane pracownikom Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, FRSE lub innym podmiotom, wykonującym zamówienia w związku z realizacją celów wskazanych w ust. 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje na jej wniosek prawo otrzymania kopii danych przekazanych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla podpisania Umowy finansowej pomiędzy Szkołą, jako organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się (dalej Umowa). Odmowa przekazania danych oznacza brak możliwości podpisania Umowy.
4. Dane osobowe Beneficjenta będą wykorzystywane przez okres 5 lat od zakończenia obowiązywania Umowy.
5. Uczestnikowi mobilności przysługuje prawo: żądania od Szkoły dostępu do jego danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia wykorzystania jego danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania jego danych osobowych, przenoszenia jego danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
6. W zakresie realizacji praw i wniosków Uczestnika mobilności dotyczących danych osobowych osobą do kontaktu jest inspektor ochrony danych.
§ 8 Postanowienia końcowe  
1. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Koordynatora projektu, który ponosi odpowiedzialność za właściwą realizację Projektu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia projektu.