MARATON PREDMIOTÓW MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH.

Na początku czerwca zakończył się wewnątrzszkolny konkurs pod nazwą Maraton Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych. Celem konkursu było stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii  oraz promowanie uczniów wyróżniających się w tych dziedzinach. Do konkursu przystąpili wszyscy uczniowie klas trzecich liceum, zaś jego tematyka obejmowała materiał z podstawy programowej w klasie trzeciej.

Najwyższe wyniki z poszczególnych przedmiotów przedstawiają się następująco:

Matematyka

1 miejsce: Zuzanna Mierkiewicz (kl. 3a LO) 67 %

2 miejsce: Mikołaj Fatyga (kl. 3b LO) 56 %.

3 miejsce: Mikołaj Siudyła (kl. 3a LO)  39 %.

Biologia

1 miejsce: Mikołaj Fatyga (kl. 3b LO) 89 %.

2 miejsce: Zuzanna Mierkiewicz (kl. 3a LO) i Mateusz Fatyga (kl. 3b LO) 86 %.

3 miejsce: Gabriel Seluk (kl. 3a LO) 77 %.

Chemia

1 miejsce: Zuzanna Mierkiewicz (kl. 3a LO) 41 %

2 miejsce: Marta Pykacz (kl. 3a LO) 35 %.

3 miejsce:  Gabriel Seluk (kl. 3a LO) 29 %.

Fizyka

1 miejsce: Mateusz Fatyga (kl. 3b LO) 100 %

2 miejsce: Zuzanna Mierkiewicz (kl. 3a LO) 93 %.

3 miejsce: Mikołaj Fatyga (kl. 3b LO) 87 %.

Geografia

1 miejsce: Magdalena Pirogowicz (kl. 3a LO) 85 %

2 miejsce: Kinga Kowieska (kl. 3a LO) 85 %.

3 miejsce:  Mikołaj Siudyła (kl. 3a LO) 81 %.

Uczniowie z najwyższą liczbą punktów w poszczególnych dziedzinach otrzymali cząstkowe oceny celujące i bardzo dobre z przedmiotu. Zwycięzcą konkursu została osoba z najwyższym sumarycznym wynikiem z poszczególnych przedmiotów – a jest nią uczennica klasy 3a LO, Zuzanna Mierkiewicz. Na drugim i trzecim miejscu uplasowali się odpowiednio Mikołaj i Mateusz Fatyga z 3b LO. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz słodki upominek. Gratulujemy !! 

Konkurs Wiedzy Rolniczej

W dniu 20 marca 2023 r. w Pałacu Czartoryskich w Puławach odbył się finał III edycji Konkursu Wiedzy Rolniczej im. Tadeusza Skiby organizowanego przez Lubelską Izbę Rolniczą.

W konkursie uczestniczyło trzydziestu pięciu uczniów szkół rolniczych z terenu województwa lubelskiego, którzy mieli okazję wykazać się wiedzą w dziedzinie produkcji roślinnej, zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa, ogrodnictwa, warzywnictwa oraz wiedzy o samorządzie rolniczym.

Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim reprezentowali: Woliński Bartosz i Caruk Kacper z klasy IVb – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz Gregorczyk Wiktoria z klasy kl IVc –technik hodowca koni.

Wszyscy uczestnicy konkursu uzyskali nagrody rzeczowe ufundowane przez Lubelską Izbę Rolniczą i organizacje partnerskie.

„Miłość oczami poety”

Z okazji walentynek nauczyciele języków obcych Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim zaproponowali uczniom udział w konkursie recytatorskim „Miłość oczami poety” (poezja w różnych językach). Młodzież nagrywała prezentacje recytatorskie wybranych wierszy. Swoje filmiki z prezentacją poezji w języku polskim przesłali także uczniowie rosyjscy ze Związku Polaków Donu z miasta Rostow nad Donem, z którym szkoła nawiązała współpracę. Zwycięzcami konkursu zostali: Sofia Filipińska – uczennica z Rosji (poezja w języku polskim), Karol Górski z klasy Ia LO (poezja w języku angielskim), Zuzanna Mateuszuk z klasy IIIa LO/SP (poezja w języku rosyjskim), Julia Harwacka z klasy IIIb THK/G (poezja w języku niemieckim).

Szkolny konkurs recytatorski

„MIŁOŚĆ OCZAMI POETY…” (POEZJA W RÓŻNYCH JĘZYKACH)

REGULAMIN

Organizatorzy:

Zespół nauczycieli języków obcych.

Cele konkursu:

 •  Doskonalenie umiejętności recytatorskich,
 •  Doskonalenie umiejętności pamięciowego opanowania tekstu,
 •  Popularyzacja sztuki pięknego i mądrego mówienia,
 •  Próba wyrażania emocji poprzez recytację wiersza.

Zasady uczestnictwa:

 • Forma prezentacji wiersza: indywidualna.
 • Czas prezentacji utworu nie dłuższy niż 3 minuty (wiersz 3 – 4 zwrotki).
 • Każdy z uczestników przygotowuje jeden wiersz o tematyce miłosnej w języku obcym
  do wygłoszenia z pamięci.
 • Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne, np. element ruchu, rekwizyt, gest sceniczny, kostium, podkład muzyczny.
 • Nagrane prezentacje wiersza prosimy przesłać przez aplikację Teams do nauczycieli uczących języka obcego w terminie do 9 lutego 2022 r.

Kryteria oceny:

 • Poprawna wymowa,
 • Pomysłowość i oryginalność interpretacji,
 • Intonacja,
 • Wybór utworu zgodny z tematem.

Nagrody:

Zwycięzcy recytacji wiersza w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim otrzymają nagrody rzeczowe.

                                                                                                              Organizatorzy konkursu

Projekt edukacyjny „Uruchom wyobraźnię”

                                     

                                   „URUCHOM WYOBRAŹNIĘ”

Tworzymy prace literackie, plastyczne i fotograficzne promujące czytelnictwo.

CELE:

 • promowanie wartościowej literatury oraz rozwijanie  zainteresowań czytelniczych uczniów,
 • wdrożenie uczniów do samodzielnej pracy oraz współpracy (praca
  w grupach),
 • rozwijanie umiejętności planowania działań, brania odpowiedzialności za własne zadania,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się oraz oceniania, które budują pewność siebie,
 • rozwój wyobraźni i postawy twórczej.

ZASADY:

    1 . Uczniowie każdej z klas 1, 2 ( oraz chętni uczniowie klas 3) dzielą się na          grupy 3-6   osobowe. Każda z grup wybiera lidera. Do końca września  uczniowie zgłaszają  uczącemu ich  poloniście skład grup wraz nazwiskami liderów.

 • Każda z grup wybiera książkę z biblioteki szkolnej,  na bazie której podejmuje dalsze działania. Autora oraz tytuł książki podaje nauczycielowi.
 • Zadaniem każdego zespołu jest:
 • napisanie recenzji wybranej wcześniej książki,
 • przygotowanie pracy plastycznej- okładka książki lub zaprezentowanie  bohatera tej książki (format A4 lub większy),
 • wykonanie ciekawej fotografii ukazującej uczniów czytających ulubioną pozycję książkową ( zdjęcia indywidualne lub grupowe). 

5. Oddawane prace powinny zawierać temat oraz informacje o jego autorach. Należy przekazać je swemu poloniście, zdjęcia dostarczyć na nośniku danych (pendrive).

6. Każda z grup ma wykonać pracę samodzielnie i oddać nauczycielowi poloniście do 30 listopada 2021 roku.

7. Prace będą oceniane przez jury ( nauczyciele poloniści, nauczyciel zajęć plastycznych, nauczyciel prowadzący koło fotograficzne,   bibliotekarz). Za brak pracy cała grupa otrzymuje oceny niedostateczne.

8. Ze wszystkich prac wykonanych w szkole jury wybierze po trzy najlepsze. Zostaną one nagrodzone ocenami bardzo dobrymi za aktywność dla całego zespołu oraz nagrodami książkowymi.

9. Najlepsze prace zostaną opublikowane (jeśli autorzy prac wyrażą zgodę) na szkolnym Facebooku.

10.Prace plastyczne i fotograficzne będą zaprezentowane na pokonkursowej wystawie.

KRYTERIA OCENY:

 1.  zgodność z tematem, stopień omówienia tematu, rzeczowość, poprawność językowa oraz jakość argumentacji i oryginalność wypowiedzi (recenzja),
 2. sposób zaprezentowania książki i/lub występujących w niej bohaterów, walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość, technika pracy (praca plastyczna),
 3. oryginalność, kreatywność, kompozycja, estetyka, technika ( fotografia).

* W sytuacji konieczności przejścia na zdalny tryb nauczania prace należy przesyłać drogą elektroniczną.

Konkurs Mistrz języka

ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH  CHĘTNYCH

DO  UDZIAŁU  W  SZKOLNYM  KONKURSIE

Mistrz    języka

PRZEDMIOT KONKURSU:                     

 Napisanie  testu  leksykalno – gramatycznego 

 z  wybranego  języka:

 angielskiego,  niemieckiego  lub  rosyjskiego 

Laureaci  pierwszych miejsc otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody.

Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy składać do nauczycieli języków obcych

 uczących w poszczególnych klasach do 1 -go października 2021r. 

Nowe zasady regulaminu multimedialnego projektu edukacyjnego „Twarzą w twarz z lekturą”

W związku z kształceniem na odległość zmieniają się zasady regulaminu multimedialnego projektu edukacyjnego „Twarzą w twarz z lekturą”.

1.Projekt jest skierowany do uczniów klas drugich i trzecich liceum oraz drugich, trzeciej i czwartych technikum, którzy chcieliby kształtować twórcze podejście do tekstu literackiego oraz rozwijać swoją znajomość najważniejszych szkolnych lektur, należących do kanonu polskiej literatury.

2.Uczniowie każdej z klas pracują indywidulanie.

3.Uczniowie mają przeczytać ze zrozumieniem obowiązkową lekturę z gwiazdką, czyli uznaną w programie nauczania jako najważniejszą, zapoznać się w toku lekcji lub przypomnieć sobie jej problematykę i twórczo wykorzystać swoją wiedzę.

,„Lalka” B. Prusa (klasy II LO/G i III T) III cz. „Dziadów” A. Mickiewicza  (klasy II LO/SP), „Wesele” S. Wyspiańskiego (klasy maturalne),

4. Uczniowie  wybierają swój ulubiony fragment lektury i tworzą nagranie (można posłużyć się telefonem komórkowym) jak go czytają na głos. Filmiki tego typu mają trwać od 3 do 5 minut. Należy zwrócić uwagę na dykcję, intonację głosu, interpretację wybranego fragmentu tekstu.

5. Uczniowie piszą pracę na temat: Mój wywiad z jednym – wybranym bohaterem z danej lektury.

8.  Autorzy wszystkich prac otrzymają oceny za aktywność z j. polskiego.

9. Wybrane (przez zespół nauczycieli humanistów) najlepsze prace będą prezentowane
w czasie szkolnego Dnia Humanisty oraz zostaną opublikowane (jeśli autorzy prac wyrażą zgodę) w Internecie i nagrodzone ocenami bardzo dobrymi z j. polskiego.

10. Prace należy przesłać swoim polonistom do końca stycznia 2021 r.

Regulamin konkursu na maskotkę humanistów

Cele:

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej maskotki, która będzie logo HUMANISTÓW  Zespołu Szkół  w Janowie Podlaskim.

Zasady: 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów  wszystkich klas Zespołu Szkół.

2. Uczniowie indywidualnie lub w parach mogą przygotować maskotkę, która będzie symbolem HUMANISTÓW.

3. Maskotka może być wykonana z dowolnego materiału, tworzywa (tekstylia, drewno, plastik itp.) i dowolną techniką (uszyta, wydziergana na drutach, sklejona).

4. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: uzasadnienie wyboru że, akurat ta maskotka ma być logo HUMANISTÓW, imię, nazwisko autora, klasę.

5. Wykonanie maskotki należy przekazać nauczycielowi języka polskiego, historii lub wiedzy
o społeczeństwie,

6. Termin składania prac mija 31 stycznia 2021r.

7. Najlepsza praca zostanie wybrana przez nauczycieli Zespołu Humanistycznego i uczniów z Samorządu Uczniowskiego.

8. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową oraz ocenę z wybranego przedmiotu humanistycznego.

9. Przy ocenie prac pod uwagę zostanie wzięte:

– ogólne wrażenie estetyczne,

– pomysł i oryginalność,

– poziom i technika wykonania,

– oddanie charakteru „humana”- nawiązanie w formie i uzasadnieniu do HUMANISTÓW.

POWODZENIA!

 

Regulamin konkursu na „Logo” Samorządu Uczniowskiego

Konkurs graficzny „LOGO” Samorządu Uczniowskiego organizowany jest przez Samorząd Uczniowski działający przy Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim.

Cele konkursu:

 • Wybór najlepszego projektu Logo SU i wykorzystanie go jako oficjalnego Logo Samorządu Uczniowskiego.

 • Umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich pomysłów i umiejętności graficznych.

 • Zachęcenie i motywowanie uczniów do zaangażowania, współpracy oraz działania na rzecz Samorządu Uczniowskiego.

Zasady konkursu oraz warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim

 2. Konkurs rozpoczyna się 02.12.2019 r. i trwa do 27.01.2020 r.

 3. Uczestnicy konkursu przygotowują swoje prace indywidualnie.

 4. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość projektów Logo SU.

 5. Prace należy przygotować w dowolnym programie graficznym, logo należy zapisać w rozszerzeniu – jpeg lub w formie papierowej, format A4.

 6. Projekty przyjmowane są przez cały czas trwania konkursu: wersja papierowa – przez opiekunów SU lub na adres e-mail jjonaszko@o2.pl

 7. Tematyka projektów LOGO powinna być bezpośrednio związana z Samorządem Uczniowskim Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza, lub też z jego działalnością. Nie może być jednak sprzeczna lub wykraczająca poza ogólnie przyjęte normy społeczne, etyczne i moralne.

 8. Zabrania się zgłaszania do konkursu prac bez praw autorskich oraz plagiatów.

 9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie prac, które są niezgodne z pkt. 7 i 8.

 10. Termin przynoszenia prac upływa 27 stycznia 2020 roku.

 11. Zwycięska praca zostanie oficjalnym LOGO Samorządu Uczniowskiego.

Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

 2. oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

 3. czytelność i funkcjonalność projektu,

 4. estetyka wykonania projektu.

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Urszula Majewska – Chilkiewicz, Monika Pisaruk, Justyna Jonaszko i Katarzyna Jodko

 3. Planowana data ogłoszenia wyników 29.01.2020 r.

 4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

Postanowienia końcowe:

 1. Dostarczenie na konkurs projektów Logo Samorządu Uczniowskiego jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu  i z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

 2. Organizator konkursu, czyli Samorząd Uczniowski przy Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza, zastrzega sobie prawo do wykorzystania grafik, zgłoszonych do konkursu, przejmując tym samym prawa autorskie do LOGO SU.

 3. Zwycięzca konkursu akceptuje tym samym fakt, że nagrodzony / wyróżniony projekt staje się automatycznie własnością Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim. Jest to jednoznaczne z nieodpłatnym zrzeczeniem się praw autorskich do swoich projektów na rzecz Szkoły.

 4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu, czyli Samorząd Uczniowski.

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu „Czytaniem można się chwalić”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs „Czytaniem można się chwalić” został rozstrzygnięty w dniu 27 listopada 2018 r.

Celem konkursu było upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie.

Oto lista zwycięzców:

w kategorii starszej

I miejsce Dorota Olesińska – kl. IV b T Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim

II miejsce Weronika Paprocka– kl. III a LO Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim

W kategorii młodszej

I miejsce- Amelia Lesiuk kl. V c Szkoła Podstawowa im. Cz. Tańskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim

II miejsce- Oliwia Hładoniuk kl. V b Szkoła Podstawowa im. Cz. Tańskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim.