Projekt edukacyjny „Uruchom wyobraźnię”

                                     

                                   „URUCHOM WYOBRAŹNIĘ”

Tworzymy prace literackie, plastyczne i fotograficzne promujące czytelnictwo.

CELE:

 • promowanie wartościowej literatury oraz rozwijanie  zainteresowań czytelniczych uczniów,
 • wdrożenie uczniów do samodzielnej pracy oraz współpracy (praca
  w grupach),
 • rozwijanie umiejętności planowania działań, brania odpowiedzialności za własne zadania,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się oraz oceniania, które budują pewność siebie,
 • rozwój wyobraźni i postawy twórczej.

ZASADY:

    1 . Uczniowie każdej z klas 1, 2 ( oraz chętni uczniowie klas 3) dzielą się na          grupy 3-6   osobowe. Każda z grup wybiera lidera. Do końca września  uczniowie zgłaszają  uczącemu ich  poloniście skład grup wraz nazwiskami liderów.

 • Każda z grup wybiera książkę z biblioteki szkolnej,  na bazie której podejmuje dalsze działania. Autora oraz tytuł książki podaje nauczycielowi.
 • Zadaniem każdego zespołu jest:
 • napisanie recenzji wybranej wcześniej książki,
 • przygotowanie pracy plastycznej- okładka książki lub zaprezentowanie  bohatera tej książki (format A4 lub większy),
 • wykonanie ciekawej fotografii ukazującej uczniów czytających ulubioną pozycję książkową ( zdjęcia indywidualne lub grupowe). 

5. Oddawane prace powinny zawierać temat oraz informacje o jego autorach. Należy przekazać je swemu poloniście, zdjęcia dostarczyć na nośniku danych (pendrive).

6. Każda z grup ma wykonać pracę samodzielnie i oddać nauczycielowi poloniście do 30 listopada 2021 roku.

7. Prace będą oceniane przez jury ( nauczyciele poloniści, nauczyciel zajęć plastycznych, nauczyciel prowadzący koło fotograficzne,   bibliotekarz). Za brak pracy cała grupa otrzymuje oceny niedostateczne.

8. Ze wszystkich prac wykonanych w szkole jury wybierze po trzy najlepsze. Zostaną one nagrodzone ocenami bardzo dobrymi za aktywność dla całego zespołu oraz nagrodami książkowymi.

9. Najlepsze prace zostaną opublikowane (jeśli autorzy prac wyrażą zgodę) na szkolnym Facebooku.

10.Prace plastyczne i fotograficzne będą zaprezentowane na pokonkursowej wystawie.

KRYTERIA OCENY:

 1.  zgodność z tematem, stopień omówienia tematu, rzeczowość, poprawność językowa oraz jakość argumentacji i oryginalność wypowiedzi (recenzja),
 2. sposób zaprezentowania książki i/lub występujących w niej bohaterów, walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość, technika pracy (praca plastyczna),
 3. oryginalność, kreatywność, kompozycja, estetyka, technika ( fotografia).

* W sytuacji konieczności przejścia na zdalny tryb nauczania prace należy przesyłać drogą elektroniczną.

Konkurs Mistrz języka

ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH  CHĘTNYCH

DO  UDZIAŁU  W  SZKOLNYM  KONKURSIE

Mistrz    języka

PRZEDMIOT KONKURSU:                     

 Napisanie  testu  leksykalno – gramatycznego 

 z  wybranego  języka:

 angielskiego,  niemieckiego  lub  rosyjskiego 

Laureaci  pierwszych miejsc otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody.

Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy składać do nauczycieli języków obcych

 uczących w poszczególnych klasach do 1 -go października 2021r. 

Nowe zasady regulaminu multimedialnego projektu edukacyjnego „Twarzą w twarz z lekturą”

W związku z kształceniem na odległość zmieniają się zasady regulaminu multimedialnego projektu edukacyjnego „Twarzą w twarz z lekturą”.

1.Projekt jest skierowany do uczniów klas drugich i trzecich liceum oraz drugich, trzeciej i czwartych technikum, którzy chcieliby kształtować twórcze podejście do tekstu literackiego oraz rozwijać swoją znajomość najważniejszych szkolnych lektur, należących do kanonu polskiej literatury.

2.Uczniowie każdej z klas pracują indywidulanie.

3.Uczniowie mają przeczytać ze zrozumieniem obowiązkową lekturę z gwiazdką, czyli uznaną w programie nauczania jako najważniejszą, zapoznać się w toku lekcji lub przypomnieć sobie jej problematykę i twórczo wykorzystać swoją wiedzę.

,„Lalka” B. Prusa (klasy II LO/G i III T) III cz. „Dziadów” A. Mickiewicza  (klasy II LO/SP), „Wesele” S. Wyspiańskiego (klasy maturalne),

4. Uczniowie  wybierają swój ulubiony fragment lektury i tworzą nagranie (można posłużyć się telefonem komórkowym) jak go czytają na głos. Filmiki tego typu mają trwać od 3 do 5 minut. Należy zwrócić uwagę na dykcję, intonację głosu, interpretację wybranego fragmentu tekstu.

5. Uczniowie piszą pracę na temat: Mój wywiad z jednym – wybranym bohaterem z danej lektury.

8.  Autorzy wszystkich prac otrzymają oceny za aktywność z j. polskiego.

9. Wybrane (przez zespół nauczycieli humanistów) najlepsze prace będą prezentowane
w czasie szkolnego Dnia Humanisty oraz zostaną opublikowane (jeśli autorzy prac wyrażą zgodę) w Internecie i nagrodzone ocenami bardzo dobrymi z j. polskiego.

10. Prace należy przesłać swoim polonistom do końca stycznia 2021 r.

Regulamin konkursu na maskotkę humanistów

Cele:

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej maskotki, która będzie logo HUMANISTÓW  Zespołu Szkół  w Janowie Podlaskim.

Zasady: 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów  wszystkich klas Zespołu Szkół.

2. Uczniowie indywidualnie lub w parach mogą przygotować maskotkę, która będzie symbolem HUMANISTÓW.

3. Maskotka może być wykonana z dowolnego materiału, tworzywa (tekstylia, drewno, plastik itp.) i dowolną techniką (uszyta, wydziergana na drutach, sklejona).

4. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: uzasadnienie wyboru że, akurat ta maskotka ma być logo HUMANISTÓW, imię, nazwisko autora, klasę.

5. Wykonanie maskotki należy przekazać nauczycielowi języka polskiego, historii lub wiedzy
o społeczeństwie,

6. Termin składania prac mija 31 stycznia 2021r.

7. Najlepsza praca zostanie wybrana przez nauczycieli Zespołu Humanistycznego i uczniów z Samorządu Uczniowskiego.

8. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową oraz ocenę z wybranego przedmiotu humanistycznego.

9. Przy ocenie prac pod uwagę zostanie wzięte:

– ogólne wrażenie estetyczne,

– pomysł i oryginalność,

– poziom i technika wykonania,

– oddanie charakteru „humana”- nawiązanie w formie i uzasadnieniu do HUMANISTÓW.

POWODZENIA!

 

Regulamin konkursu na „Logo” Samorządu Uczniowskiego

Konkurs graficzny „LOGO” Samorządu Uczniowskiego organizowany jest przez Samorząd Uczniowski działający przy Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim.

Cele konkursu:

 • Wybór najlepszego projektu Logo SU i wykorzystanie go jako oficjalnego Logo Samorządu Uczniowskiego.

 • Umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich pomysłów i umiejętności graficznych.

 • Zachęcenie i motywowanie uczniów do zaangażowania, współpracy oraz działania na rzecz Samorządu Uczniowskiego.

Zasady konkursu oraz warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim

 2. Konkurs rozpoczyna się 02.12.2019 r. i trwa do 27.01.2020 r.

 3. Uczestnicy konkursu przygotowują swoje prace indywidualnie.

 4. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość projektów Logo SU.

 5. Prace należy przygotować w dowolnym programie graficznym, logo należy zapisać w rozszerzeniu – jpeg lub w formie papierowej, format A4.

 6. Projekty przyjmowane są przez cały czas trwania konkursu: wersja papierowa – przez opiekunów SU lub na adres e-mail jjonaszko@o2.pl

 7. Tematyka projektów LOGO powinna być bezpośrednio związana z Samorządem Uczniowskim Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza, lub też z jego działalnością. Nie może być jednak sprzeczna lub wykraczająca poza ogólnie przyjęte normy społeczne, etyczne i moralne.

 8. Zabrania się zgłaszania do konkursu prac bez praw autorskich oraz plagiatów.

 9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie prac, które są niezgodne z pkt. 7 i 8.

 10. Termin przynoszenia prac upływa 27 stycznia 2020 roku.

 11. Zwycięska praca zostanie oficjalnym LOGO Samorządu Uczniowskiego.

Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

 2. oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

 3. czytelność i funkcjonalność projektu,

 4. estetyka wykonania projektu.

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Urszula Majewska – Chilkiewicz, Monika Pisaruk, Justyna Jonaszko i Katarzyna Jodko

 3. Planowana data ogłoszenia wyników 29.01.2020 r.

 4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

Postanowienia końcowe:

 1. Dostarczenie na konkurs projektów Logo Samorządu Uczniowskiego jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu  i z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

 2. Organizator konkursu, czyli Samorząd Uczniowski przy Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza, zastrzega sobie prawo do wykorzystania grafik, zgłoszonych do konkursu, przejmując tym samym prawa autorskie do LOGO SU.

 3. Zwycięzca konkursu akceptuje tym samym fakt, że nagrodzony / wyróżniony projekt staje się automatycznie własnością Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim. Jest to jednoznaczne z nieodpłatnym zrzeczeniem się praw autorskich do swoich projektów na rzecz Szkoły.

 4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu, czyli Samorząd Uczniowski.

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu „Czytaniem można się chwalić”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs „Czytaniem można się chwalić” został rozstrzygnięty w dniu 27 listopada 2018 r.

Celem konkursu było upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie.

Oto lista zwycięzców:

w kategorii starszej

I miejsce Dorota Olesińska – kl. IV b T Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim

II miejsce Weronika Paprocka– kl. III a LO Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim

W kategorii młodszej

I miejsce- Amelia Lesiuk kl. V c Szkoła Podstawowa im. Cz. Tańskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim

II miejsce- Oliwia Hładoniuk kl. V b Szkoła Podstawowa im. Cz. Tańskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim.

Międzyszkolny konkurs „Czytaniem można się chwalić”- regulamin

Międzyszkolny konkurs- „Czytaniem można się chwalić ” i wygrywać nagrody.

1. Organizatorzy: Biblioteka Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, koordynator- Elżbieta Tokarz przy współpracy nauczycieli języka polskiego.
2. Do wzięcia udziału w Konkursie zapraszamy uczniów Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim oraz uczniów Zespołu Placówek Oświatowych im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim.
3. Cele konkursu:

 • Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
 • Wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości i pozytywnego stosunku do siebie
  4. Forma konkursu:
 • Wyślij na e- mail selfie, zdjęcie z ulubioną książką , którą aktualnie czytasz lub z tą, która wywarła na tobie największe wrażenie. Zdjęcia mogą być indywidualne lub grupowe, sceneria według wyobraźni autora zdjęcia.
 • Stwórz plakat formatu A-4, dowolną techniką, odnoszący się do ulubionej książki.
 • Poprzez jedną z tych form możesz polecić książkę znajomym, tworzyć modę na czytanie lub po prostu pochwalić się, że czytasz. A to jest powód do dumy!
  5. Warunki uczestnictwa w konkursie, termin konkursu:
 • Należy zgłosić uczestnictwo w konkursie u swojego nauczyciela języka polskiego
 • Selfie, zdjęcia przesłać na adres e- mail : elzbieta.tokarz@zsjp.janowpodlaski.net do dnia 5 listopada 2018 r.
 • Plakaty złożyć na ręce nauczyciela języka polskiego do dn. 25 listopada 2018 r. lub bezpośrednio do Biblioteki Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu: Wyniki zostaną ogłoszone 26 listopada 2018 roku. Laureaci w obu kategoriach otrzymają dyplomy i nagrody.

Opracowała: Elżbieta Tokarz

Regulamin cyklu szkolnych konkursów językowych

ORGANIZATOR KONKURSU:

Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim,
ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski

ADRESACI KONKURSÓW:

 • Rozumiemy, co słuchamy”
 • Rozumiemy, co czytamy”
 • Znam gramatykę”

Konkursy są kierowane do uczniów Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim uczących się języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego.

CELE KONKURSÓW:

 • Zachęcanie uczniów do nauki języków obcych.

 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży.

 • Rozwijanie kompetencji językowych uczniów.

 • Motywowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy, rozwijania umiejętności językowych.

 • Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych językowo.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE CYKLU:

 • Cykl obejmuje konkursy:

 • Rozumiemy, co słuchamy” (październik)
 • Rozumiemy, co czytamy” (grudzień)
 • Znam gramatykę” (luty).
 • Testy konkursowe „Rozumiemy, co słuchamy”, „Rozumiemy, co czytamy” obejmują zadania testowe z wykorzystaniem różnego rodzaju tekstów (instrukcje, komunikaty, rozmowy, dyskusje, wywiady, teksty narracyjne literackie i publicystyczne) i różnego typu zadań zamkniętych (zadania typu: prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór, przyporządkowywanie).

 • Test konkursowy „Znam gramatykę” składa się z zadań zamkniętych (testy luk sterowanych sprawdzających umiejętność rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych) oraz zadań otwartych sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu ortografii i gramatyki danego języka.

 • Mistrzem Języka zostaje uczeń, który uzyska największą ilość punktów z trzech konkursów.

 • Laureaci poszczególnych konkursów oraz Mistrzowie Języka otrzymują dyplomy, nagrody rzeczowe oraz cząstkowe oceny celujące z przedmiotu.

Ogłoszenie zwycięzców – Mistrzów Języka podczas szkolnego Dnia Języków Obcych (marzec)

Opracowała: Monika Mirończuk

„Jak rozumiesz pojęcie patriotyzmu?- regulamin konkursu

Jak rozumiesz pojęcie patriotyzmu? – szkolny konkurs patriotyczny.

Cele:

 • uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • rozwijanie poczucia dumy narodowej,
 • rozwijanie twórczych zainteresowań.

Zasady:

 1. Konkurs jest skierowany do chętnych uczniów.
 2. Głównym tematem konkursu jest odpowiedź na pytanie: Jak rozumiesz pojęcie patriotyzmu? w formie plakatu wykonanego dowolnego techniką (format A2) lub filmiku nagranego telefonem komórkowym, aparatem lub kamerą.

 3. Film ma trwać do 3 minut i może być wykonany przez grupę uczniów liczącą od 2 do 4 osób lub indywidualnie.

 4. Wykonane prace – plakaty i filmiki na nośniku danych (pendrive, płyta CD lub DVD) – mają być dostarczone do nauczycieli języka polskiego lub historii w terminie do 29 października 2018 r.

 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 listopada, w dniu obchodów w Zespole Szkół 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 6. Ze wszystkich prac w obu kategoriach nauczyciele Zespołu Humanistycznego wybiorą najlepszą pracę.

 7. Zwycięzcy otrzymają nagrody i ocenę za aktywność z jednego wybranego przedmiotu (język polski, historia, WOS, WOK, historia i społeczeństwo).

Kryteria oceny plakatu:

 • zawartość merytoryczna,
 • estetyka pracy,
 • sposób ujęcia tematu,
 • oryginalność pomysłu,
 • czytelność przekazu.

Kryteria oceny filmiku:

 • zgodność z tematem i stopień jego omówienia,
 • sposób ujęcia tematu,
 • oryginalność pomysłu,
 • poprawność językowa,
 • zachowanie kontaktu z odbiorcą.

Opracowały: Agnieszka Porębska,

Monika Pisaruk

„Szkolny śpiewnik patriotyczny” – regulamin konkursu

Szkolny śpiewnik patriotyczny- konkurs na najlepiej wykonaną pieśń patriotyczną.

Cele:

 • uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
 • przybliżenie młodym ludziom historii Polski i Polaków,
 • przypomnienie wybranych historycznych pieśni i piosenek patriotycznych, które kiedyś ich rówieśnicy śpiewali w gronie rodziny i przyjaciół,
 • wdrożenie uczniów do współpracy,
 • kształtowanie postawy twórczej.

Zasady:

 1. Każda klasa bierze udział w konkursie.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 listopada, w dniu obchodów w Zespole Szkół 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 3. Spośród wybranych tytułów gospodarz każdej klasy w dniu 17 września na 3 godzinie lekcyjnej wylosuje jeden utwór i klasa przygotuje wstęp.

 4. Muzykę do piosenki (podkład) każda klasa znajdzie samodzielnie i do niej będzie śpiewała w dniu występu.

 5. Na tydzień przed wstępem plik z muzyką należy dostarczyć do organizatorów.

 6. Wykonawców będzie oceniało jury złożone z 10 nauczycieli.

 7. Zwycięzcy 3. pierwszych miejsc otrzymają nagrody i ocenę za aktywność z jednego wybranego przedmiotu (j. polski, historia, WOS, WOK, historia i społeczeństwo).

Kryteria oceny:

 • ogólny wraz artystyczny,

 • znajomość tekstu,

 • inscenizacja ruchowa i obycie sceniczne,

 • wyrażanie emocji i interpretacja utworów,

 • aktywność wszystkich uczniów w klasie,

 • strój wstępujących adekwatny do sytuacji.

Lista piosenek:

 1. „Pierwsza kadrowa”

 2. „Marsz Pierwszej Brygady”

 3. „Serce w plecaku”

 4. „Hej, chłopcy! Bagnet na broń”

 5. „Rozkwitały pąki białych róż”

 6. „Przybyli ułani”

 7. „Witaj Zosieńko”

Opracowała: Urszula Majewska- Chilkiewicz