Biblioteka

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA
BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim

Na czas trwania pandemii COVID-19 i zwalczaniem COVID-19 wprowadzone zostają nowe zasady bezpieczeństwa, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej. Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

 Postanowienia ogólne:      

 1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w  rękawiczkach  a w czasie kontaktu z wypożyczającym w  maseczce.
 2. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek powinien być w maseczce oraz rękawiczkach lub przy wejściu zdezynfekować ręce.
 3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (min.1,5 m.).
 4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy.
 5. Ogranicza się liczbę użytkowników przebywających w bibliotece  do 1 osoby.
 6. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych:      

 1. Książki zapakowane w worek foliowy należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa, data zwrotu.
 2. Zapytania o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń/zwrotów uczeń lub rodzic kieruje do nauczyciela bibliotekarza na  udostępniony nr telefonu.
 3. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 4. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru i czasopism ( książki podaje bibliotekarz).
 5. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat na którym leżały książki.
 6. Przyjęte książki zostaną odłożone w wyznaczonym miejscu. Odizolowane egzemplarze oznaczone będą datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 2 tygodni. Po tym okresie włączone zostają do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 7. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych książęk. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia uczeń zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.
 8. Przypomina się uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych  książek zgodnie z zapisami regulaminu (zwrot książek   kompletnych,  usuniecie zakładek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia, w przypadku zagubienia książki należy wpłacić równowartość).

Bibliotekarz: Elżbieta Tokarz

 

 

Motto: Człowiek kochający książki jest bogatszy od innych.

Ralph Waldo Emmerson

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek  8.00 – 14.00

Wtorek  8.00 – 14.00

Środa  9.20 – 15.20

Czwartek 8.00 -14.00

Piątek 8.00 – 14.00

Misja:

 Biblioteka jest integralnie związana ze szkołą i nieodłączną częścią procesu kształcenia, wspiera realizację misji i celów szkoły. Jej działalność służy przede wszystkim uczniom, nauczycielom oraz rodzicom, naczelną rolą jest zaspokajanie potrzeb edukacyjnych w zakresie kształcenia, samokształcenia i doskonalenia.

Księgozbiór:

Biblioteka zaopatruje swoich czytelników w pełen zestaw lektur obowiązkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Posiada bogaty zbiór dzieł klasyki literatury polskiej i światowej. Z funduszy uzyskanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ,, Priorytet 3” księgozbiór wzbogacił się o wiele nowości i bestsellerów czytelniczych  będących w kręgu zainteresowań młodzieży. Ważną cechą biblioteki jest uczestnictwo uczniów przy tworzeniu kolekcji. Nasi uczniowie mają wpływ na to jakie książki są nabywane do księgozbioru. Na podstawie tworzonej przez nich listy został rozbudowany dział ,, Hipologia,” dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych. Rozbudowywany jest także dział literatury anglojęzycznej.

List do Rodziców – ,, Dlaczego tak ważne są książka i czytanie w życiu dziecka ?”

                                         Szanowni Państwo, Drodzy Ro­dzi­ce i Opiekunowie!

Rodzina i szkoła odgrywają istotną rolę  kształtowaniu nawyku czytania u dzieci
i młodzieży. Pierwszy kontakt z książką ma miejsce właśnie w domu rodzinnym. Chwile, gdy rodzice czytali dziecku,  zawsze wspomina się z sentymentem.

Ba­dania naukowe do­wodzą, że uczniowie, któ­rzy czytają, le­piej radzą sobie w szko­le,
a potem w dorosłym życiu. To dzię­ki temu, że dziec­ko czyta­jąc ćwi­czy pa­mięć, kon­cen­tra­cję
i roz­wi­ja wy­obraź­nię. Świat, w któ­rym ży­je­my jest coraz bar­dziej skom­pli­kowa­ny, la­wi­no­wo
na­rasta ilość in­for­ma­cji, na­stę­pu­je coraz szyb­szy przy­rost wiadomości, a z tym wiążą się zmia­ny na rynku pracy.

Współ­cze­sna cy­wi­liza­cja to eks­pan­sja  mul­ti­me­diów. Jednak nadmierne i bezkrytyczne korzystanie z Internetu oraz telewizji jest  szko­dli­we, nie roz­wi­ja my­śle­nia. wy­wo­łu­je nie­po­kój oraz znie­czu­la na prze­moc. Aby dziec­ko na­uczy­ło się w spo­sób mądry ko­rzy­stać z  zasobów Internetu, musi od najmłod­szych lat o­trzy­mać al­ter­naty­wę w po­sta­ci innej, a­trak­cyj­nej formy spę­dza­nia wolnego czasu – czy­ta­nia. Prze­ciwdziała ono wielu nie­po­żą­da­nym wpły­wom i za­gro­że­niom dla psy­chi­ki młodego człowieka.

Czy­ta­nie wzbo­ga­ca słow­nic­two, uczy sprawnego for­mu­łowa­nia myśli, pra­wi­dło­we­go bu­do­wania zdań i po­słu­gi­wa­nia się sło­wem zgod­nie z gra­maty­ką, a także po­pra­wia kon­cen­tra­cję, ćwi­czy pa­mięć, uczy sa­mo­dziel­nego my­śle­nia, roz­wi­ja wy­obraź­nię, pod­nosi wie­dzę o­gól­ną i roz­wi­ja wraż­li­wość mo­ral­ną .

Nawyk czytania wpływa na rozwój sfery poznawczo- intelektualnej, na zdrowy rozwój emocjonalny, kształtuje pamięć i kreatywność. Szkolne lektury- zestaw arcydzieł literackich- prezentują  wartości uniwersalne. Książki pisane współcześnie przedstawiają obraz świata, jaki może młodego człowieka zainteresować. Prezentują. bohaterów,  z którymi często młodzież się identyfikuje.

Każdy przejaw zainteresowania książką jest cenny, służy „oswojeniu się” z literaturą, wyrabia nawyk czytania, wpływa pozytywnie na rozwój młodzieży, a finalnie przekłada się na szkolny sukces.

Zachęcajcie więc Państwo Swoje Dzieci do czytania, by wyrosły na mądrych, uczciwych, szczęśliwych  i samodzielnych dorosłych ludzi.

  Z poważaniem Elżbieta Tokarz, nauczyciel bibliotekarz