Biblioteka


PROCEDURY FUNKCJONOWANIA
BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim

Na czas trwania pandemii COVID-19 i zwalczaniem COVID-19 wprowadzone zostają nowe zasady bezpieczeństwa, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej. Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem Postanowienia ogólne:      

 1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w  rękawiczkach  a w czasie kontaktu z wypożyczającym w  maseczce.
 2. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek powinien być w maseczce oraz rękawiczkach lub przy wejściu zdezynfekować ręce.
 3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (min.1,5 m.).                                         
 4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy.
 5. Ogranicza się liczbę użytkowników przebywających w bibliotece  do 1 osoby.
 6. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych:      

 1. Książki zapakowane w worek foliowy należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa, data zwrotu.
 2. Zapytania o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń/zwrotów uczeń lub rodzic kieruje do nauczyciela bibliotekarza na  udostępniony nr telefonu.
 3. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 4. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru i czasopism ( książki podaje bibliotekarz).
 5. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat na którym leżały książki.
 6. Przyjęte książki zostaną odłożone w wyznaczonym miejscu. Odizolowane egzemplarze oznaczone będą datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 2 tygodni. Po tym okresie włączone zostają do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 7. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych książęk. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia uczeń zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.
 8. Przypomina się uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych  książek zgodnie z zapisami regulaminu (zwrot książek   kompletnych,  usuniecie zakładek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia, w przypadku zagubienia książki należy wpłacić równowartość).

Bibliotekarz: Elżbieta Tokarz    

 

Motto: Człowiek kochający książki jest bogatszy od innych.

Ralph Waldo Emmerson

 

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek  8.00 – 14.15 

Wtorek  8.00 – 14.15

Środa  8.00 – 14.15

Czwartek 8.45 -15.00

Piątek 8.00 – 13.15

 

Misja:

 Biblioteka jest integralnie związana ze szkołą i nieodłączną częścią procesu kształcenia, wspiera realizację misji i celów szkoły. Jej działalność służy przede wszystkim uczniom, nauczycielom oraz rodzicom, naczelną rolą jest zaspokajanie potrzeb edukacyjnych w zakresie kształcenia, samokształcenia i doskonalenia.

Księgozbiór:

Biblioteka zaopatruje swoich czytelników w pełen zestaw lektur obowiązkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Posiada bogaty zbiór dzieł klasyki literatury polskiej i światowej. Z funduszy uzyskanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ,, Priorytet 3” księgozbiór wzbogacił się o wiele nowości i bestsellerów czytelniczych  będących w kręgu zainteresowań młodzieży. Ważną cechą biblioteki jest uczestnictwo uczniów przy tworzeniu kolekcji. Nasi uczniowie mają wpływ na to jakie książki są nabywane do księgozbioru. Na podstawie tworzonej przez nich listy został rozbudowany dział ,, Hipologia,” dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych. Rozbudowywany jest także dział literatury anglojęzycznej.

 

List do Rodziców – ,, Dlaczego tak ważne są książka i czytanie w życiu dziecka ?”


Szanowni Państwo !


Rodzina odgrywa ważną rolę w kształtowaniu u dzieci nawyku czytania. Pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce właśnie w domu rodzinnym.
W przypadku naszych uczniów a Waszych dzieci, minął czas, kiedy czytaliście im – zasłuchanym – książki. Te chwile były ważne i na pewno do dziś kojarzą się im jako rzecz przyjemna.
Współczesny świat, to świat mediów, rządzi się on jednak swoimi prawami, a właściwie rządzi wyobraźnią dzieci i młodzieży. Dzisiaj Internet, telewizja, telefon komórkowy, tablet zastępują kontakty międzyludzkie ( jakkolwiek także im służą ). Wszystkie te zjawiska są dobre, i nie ma od nich odwrotu, dopóki nie zawładną one całkowicie wyobraźnią i emocjami użytkownika. Gdzie w takim świecie będzie miała miejsce książka? Książka, która ciągle jest ważnym środkiem przekazywania wiedzy i emocji. A czytanie, czy ma być ono domeną tylko ludzi starszych ?
Czytanie, dla dzieci i młodzieży ma niezwykłe znaczenie, rozwija sferę poznawczo – intelektualną, rozwija pamięć i wyobraźnię, zapewnia zdrowy rozwój emocjonalny dziecka.. Dlatego szkolne lektury stanowią zestaw literackich arcydzieł, ważnych w światowym dorobku literackim. Niosą one w sobie wartości, które nazywamy uniwersalnymi.
Ale nie tylko lektury! Jest cała masa książek ukazujących się współcześnie, które nie są arcydziełami. Jeśli są one jednak napisane sprawnie rzemieślniczo, z szacunkiem dla czytelnika – to wystarczy. Do poznawania takich utworów zachęcajmy nasze dzieci. Taki ,,powrót do czytania” przerodzi się w oswojenie książki i nawyk sięgania po nią. Każdy przejaw zainteresowania książką jest cenny, wszystkie bowiem utwory prezentują jakiś obraz świata, ułamek rzeczywistości, który dziecko poznaje i uczy się oceniać. Naukowe badania i teorie obszernie omawiają znaczenie czytania w życiu człowieka. Rozwój kompetencji czytelniczych człowieka wpływa na rozwój jego języka, umiejętność rozumienia świata, inteligencję.
W praktyce szkolnej czytanie przekłada się na sukces szkolny Waszego Dziecka. Dajmy więc naszym wychowankom szansę, by wyrośli na mądrych, dobrych  i szczęśliwych ludzi! Obserwujmy i wspierajmy ich czytelnicze zmagania.

Z szacunkiem Dorota Dacewicz, nauczyciel bibliotekarz