logo szkoly

Strona glówna


Dla ucznia


Dla rodzica


O szkole


Dla kandydata


Galeria


UKS Hwa-Rang


Kontakt


Technikum


Mechanizacja Rolnictwa


Hodowla Koni


Projekty Unijne


Projekt Power Vet


O stronie

http://www.findpics.co.cc

Informacje

Janów Podlaski, 29.08.2017

Projekt "Stażyści z Naruszewicza = poprzez praktykę zagraniczną prosto na rynek pracy"  Numer 2017-1-PL01-KA102-037625

 

 

1. INFORMACJE O PROJEKCIE

.      Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej i jest realizowany ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

.       Projekt  skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół im A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim o kierunku kształcenia:

-    technik mechanizacji rolnictwa

-    technik hodowca koni

.       Celem głównym projektu jest rozwój i nabycie nowych umiejętności praktycznych w zakresie umiejętności technicznych i interdyscyplinarnych, rozwój kompetencji językowych i kompetencji miękkich uczniów Zespołu Szkół oraz zwiększenie poziomu ich mobilności zawodowej poprzez szkolenia i staże zawodowe w partnerskich krajach Unii Europejskiej.

.       W projekcie docelowo weźmie udział 64 uczniów,  którzy wyjadą na praktykę zawodową w II turach:

-         I tura: 12 uczniów z kierunku technik mechanizacji rolnictwa oraz 20 uczniów z kierunku technik hodowca koni w terminie: 23.10.2017 - 03.11.2017

-         II tura: 12 uczniów z kierunku technik mechanizacji rolnictwa oraz 20 uczniów z kierunku technik hodowca koni w terminie 04.06.2018 - 15.06.2018

-         dni podróży nie są wliczone w daty stażu

 

 

2. UDZIAŁ W PROJEKCIE OBEJMUJE:

.    przygotowanie językowe

-         j. angielski - 20h (w tym język branżowy)

-         j. grecki - 10h

.    kwestie logistyczno-techniczne (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie)

.    staż w przedsiębiorstwach w Grecji - min. 80h

.    program społeczno-kulturowy w dni wolne od praktyk

.    wsparcie mentora oraz opiekuna ze strony szkoły

.    certyfikaty:

-         certyfikat świadczący o odbytym przygotowaniu językowym przed wyjazdem

-         certyfikat świadczący o udziale w stażu zawodowym

-         Europass Mobilność - potwierdzający nabyte kompetencje i umiejętności

-         Certyfikat Programowy na podstawie Karty Oceny Efektów Kształcenia

-         Europass CV

 

 

3. REKRUTACJA

.      By wziąć udział w projekcie uczeń:

-         zobowiązany jest do złożenia Formularza zgłoszeniowego w sekretariacie w terminie 30 sierpnia - 08 września 2017;

-         zobowiązany jest do uzyskania w procesie rekrutacji liczby punktów kwalifikującej go do wyjazdu.

.       Formularz zgłoszeniowy dostępny jest:

-         w sekretariacie Zespołu Szkół w wersji papierowej,

-         na stronie internetowej Zespołu Szkół w wersji elektronicznej do pobrania.

 

 

.    Formularz zgłoszeniowy posiada formę uniwersalną dla każdego z rekrutowanych zawodów.

.    Niniejsza rekrutacja obejmuje kwalifikację uczniów do udziału w I turze projektu - rekrutacja do udziału w II turze projektu prowadzona będzie osobno w późniejszym terminie

.    Lista uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu w I turze oraz lista osób rezerwowych ogłoszona zostanie  11 września 2017, z podziałem na poszczególne kierunki kształcenia.

.    Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w programie zgodnie z zasadami określonymi powyżej staje się uczestnikiem Programu ERASMUS+.  

.    Uczestnik Programu jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymogi określone przez Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim związane z przygotowaniem, realizacją ora30z rozliczeniem wyjazdu. Niezastosowanie się do powyższych wymogów może skutkować skreśleniem ucznia z listy uczestników Programu i skutkami określonymi w podpisanej umowie pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności w ramach sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowe.

 

Pełna treść regulaminu (format PDF)

Pełna treść formularza zgłoszeniowego (format PDF)


Aktualności

8-9 grudnia 2017r.   Nocny Maraton Filmowy.
Z 8 na 9 grudnia w auli Zespołu Szkół odbył się pierwszy Nocny Maraton Filmowy. Od godziny 20 do 7 grupa 32 uczestników z klas: Ia LO, Ib LO, Icd LO, IIa LO, IIIa LO, IIIb LO, Ia T, IbcT, IIIbT ... pełna treść aktualności

7754 7755 7756


9 grudnia 2017r.   II Charytatywny Bieg Mikołajów – 09.12.2017r
Młodzież ZS Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim pod opieką Ilony Dubisz i Renaty Nowickiej przyłączyła się do szlachetnej charytatywnej akcji – zbiórka słodyczy dzieciom z domu ... pełna treść aktualności

7760 7761 7762


7 grudnia 2017r.   Ogólnopolski Konkurs Literacki „Być dobrym jak chleb”.
Mateusz Andruszkiewicz uczeń II klasy liceum Ogólnokształcącego w Janowie Podlaskim został wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Być dobrym jak chleb” - św. Mikołaj i św. Brat ... pełna treść aktualności


6 grudnia 2017r.   Zawody w Strzelectwie Sportowym o Puchar Starosty Bialskiego.
W dniu 6 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim odbyły się IV Otwarte Mikołajkowe Zawody w Strzelectwie Sportowym o Puchar Starosty Bialskiego. W zawodach wzięły ... pełna treść aktualności

7767 7768 7769


30 listopada 2017r.   Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu Drużynowym i Indywidualnym Dziewcząt i Chłopców.
Uczniowie Zespołu Szkół wzięli udział w Mistrzostwach Powiatu w sztafetach pływackich i pływaniu indywidualnym. Drużyna dziewcząt w składzie: Aleksandra Samociuk, Klaudia Grzywacz, Alicja Puchta, ... pełna treść aktualności

7733 7734 7735


29 listopada 2017r.   Konferencja historyczna
W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada młodzież Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim wzięła udział 29 listopada 2017 roku w konferencji historycznej oraz quizie historycznym. ... pełna treść aktualności

7738 7739


29 listopada 2017r.   Dzień Języka Niemieckiego (Der Tag der deutschen Sprache)
W dniu 29 listopada 2017 r. w Zespole Szkół im. A. Naruszewicza odbył się Dzień Języka Niemieckiego, który zorganizowali uczniowie naszej szkoły z klas II a i c TH pod kierunkiem nauczycieli: ... pełna treść aktualności

7747 7748 7749Ogłoszenie

Janów Podlaski, 03.11.2017INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko: sprzątaczka
w Zespole Szkół im. A. Naruszewicza
w Janowie Podlaskim


Pełna treść ogłoszenia

 


 

 

Janów Podlaski 19.10.2017

Znak sprawy: ZS.2600.9.2017

Zapytanie ofertowe nr 6/2017

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Aj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm../

Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie usługi, polegającej na „organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii T dla 35 uczniów"

Pełna treść zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ


Janów Podlaski 13.10.2017

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. A. NARUSZEWICZA

W JANOWIE PODLASKIM

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI

· Liczba etatów: 1

· Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim

· Wymagania wynikające z art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008r. o Pracownikach Samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 902 ze zm.) oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 poz. 1786 ze zm.):

1. Obywatelstwo polskie

2. Wykształcenie co najmniej podstawowe

3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

4. Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe)

5. Nieposzlakowana opinia

6. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku sprzątaczki

· Główne obowiązki:

1. Utrzymanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach, zgodnie z wymaganiami higieny szkolnej,

2. Wietrzenie sprzątanych pomieszczeń,

3. Troszczenie się o czystość obejścia szkoły,

4. Opróżnianie koszy na śmieci,

5. Przeprowadzanie dezynfekcji urządzeń sanitarnych,

6. Dbanie o powierzony sprzęt i kwiaty,

7. Informowanie dyrekcji o wszelkich usterkach i nieprawidłowościach,

8. Po sprzątaniu sprawdzanie zabezpieczenia okien, kranów, drzwi, wygaszanie oświetlenia.

· Wymagane cechy osobowości:

Obowiązkowość, odpowiedzialność, pracowitość, dyskrecja, uczciwość, sumienność, komunikatywność, opanowanie, uprzejmość, wysoka kultura osobista.

· Umiejętności/doświadczenie:

Umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, poczucie estetyki, zdolność nawiązywania kontaktu, praktyka w zawodzie mile widziana.

· Wymagane dokumenty:

1. CV (powinno zawierać: dane osobowe, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, doświadczenie, oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych)

2. List motywacyjny/podanie

· Termin i miejsce składania dokumentów:

- Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście do dnia 27.10.2017r do godziny 12:00
w księgowości Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim ul. Siedlecka 1,
21-505 Janów Podlaski, lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu).

- Dokumenty, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

- O zakwalifikowaniu się na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.


Janów Podlaski 12.10.2017

Znak sprawy:ZS.2600.8.2017

Zapytanie ofertowe nr 5/2017

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm../

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Internatu przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim wymienionych w „Formularzach cenowych" stanowiącym załącznik nr 2 A-F do zapytania.

Pełna treść zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ


Janów Podlaski, 25.09.2017

Znak sprawy: ZS.2600.7.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./

I. Zamawiający: Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim
Adres do korespondencji: ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na dostawę węgla kamiennego, grubego (kostka) wraz z rozładunkiem w sezonie grzewczym 2017/2018.

Pełna treść zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ
Pomóż głodnym dzieciom - kliknij na pajacyka

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

Kartka z Kalendarza

Poniedziałek

11 Grudnia 2017 roku.

Imieniny obchodzą:
Damazy, Daniela, Julia, Stefan, Waldemar, Wojmir

Do końca roku

pozostało  21  dni.


. .:Dziennik elektroniczny:. .

 

Chcąc zalogować się do dziennika naszej szkoły poroszę kliknąć na poniższy link

 

Dziennik Elektroniczny

 

logujemy się adresem email przekazanym do wychowawcy

 


. .:Facebook:. .


. .:Dzwonki szkolne. .


numer lekcji godziny
1 800-845
2 850-935
3 945-1030
4 1035-1120
5 1130-1215
6 1220-1305
7 1335-1420
8 1425-1510
9 1515-1600


(c) 2000-2016 Net System Piotr Chilkiewicz

email: webmaster@zsjp.janowpodlaski.net